text size

Finská studia

Study branch

Study branch code 7310R298
Type of study programme bachelor’s
Form of study full-time
Standard length of study 3 years
Title bachelor
Rigorosum procedure no
Variant of study two-branch study
Language of instruction Czech

Language versions of name

Language Name
CzechFinská studia
EnglishFinnish Studies
LatinStudia Finnica

Boards

of Finská studia (B; 7310R298; 7310R298; 3 years; FF; cs; P; 2branch)

Faculty of CU

Name Accreditation status Status of instruction Requirements for admission to study WhoIS
Faculty of Arts accredited taught Has not been opened to admissions Detail

Units participating in instruction

No other units

Study profile and learning outcomes

Study profile

Bakalářský obor Finská studia je koncipován jako filologický, který připravuje studenty k filologické práci na základě jejich znalostí jazyka, literatury a souvisejících disciplín. Jeho studium probíhá jako studium v kombinaci s oborem dalším (případně obory dalšími) z nabídky fakulty. Důraz je kladen na finský jazyk praktický a teoretický (fonologii, morfologii, syntax a lexikologii) a finskou literaturu, především finskojazyčnou. Nadto se student obeznámí i s finskými reáliemi, kulturou a dějinami. Absolventi jsou schopni - formou ústní i písemnou - využívat analytické myšlení, shromažďovat a zpracovávat data z různých informačních zdrojů, samostatně uvažovat a pracovat v rámci své specializace a tvůrčím způsobem využívat nabytých vědomostí. Studium oboru probíhá na Oddělení finských studií, které je součástí Ústavu obecné lingvistiky.

Learning outcomes

Absolvent je schopen pohotové komunikace v osobním i písemném styku na úrovni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Umí zpracovávat souhrnné výstupy či odborné informace z finských informačních zdrojů, má znalosti kultury a historie Finska a může se podílet na tvorbě projektů regionálního rozvoje se zapojením finských institucí.

Study profile

The BA programme Finnish studies is designed as philological using a double-subject form. It prepares students for professional philological work on the basis of their knowledge of the language, literature and related fields of study. Emphasis is placed on Finnish language and linguistics (phonology, morphology, syntax and lexicology) and Finnish literature, mainly the one written in Finnish language. Finnish life and institutions, culture and history are the part of the programme as well. Graduates are able to use - both orally and in written - analytical methods of thinking, to gather and process data and information from different sources, to think and work independently within their field of specialization and to apply the acquired knowledge in a creative way The programme is taught by the Department of Finnish Studies, which is a part of the Institute od General Linguistics.

Learning outcomes

A graduate is ready to communicate personally as well as in the written form at the level B2 of the CEFR. He/she is able to process summaries or specialized data from Finnish information sources, possesses knowledge of the Finnish culture and history and can contribute to regional development projects realized with Finnish subjects.