velikost textu

Středoevropská studia

Studijní obor

Kód studijního oboru 7310R262
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaStředoevropská studia
AngličtinaCentral European Studies
LatinaEuropae mediae studia

Rady

Oborový garant Středoevropská studia (B; 7310R262; 3 roky; FF; cs; P; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Filozofická fakulta akreditován vyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Obor se zaměřuje na kulturní a společensko-politický vývoj středovýchodní Evropy v posledních dvou stoletích. Vedle areálového základu nabízí i specializaci na maďarský, polský nebo slovenský jazyk a kulturu podle vlastní volby studenta. Každá specializace poskytuje hlubší poznání struktury zvoleného profilového jazyka a možnost osvojit si středně pokročilé komunikační dovednosti v tomto jazyce. Z vědeckého hlediska se obor opírá o kombinaci jazykovědy, literární vědy a historických věd.

Profil absolventa

Absolvent je schopen odborné textové analýzy a interpretace uměleckých i běžných textů. Dokáže využívat lingvistické zdroje a s jejich pomocí texty zpracovávat a tvořit vlastní pro různé profesní účely. Má základy editorství a redakční práce. Aktivní jazyková kompetence ve zvoleném profilovém jazyce dosahuje úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Dobrá znalost reálií absolventovi umožňuje bezproblémovou orientaci v prostoru střední Evropy a v informacích o ní. Díky dobrému přehledu o současném kulturním a společensko-politickém dění ve střední Evropě v jeho historickém kontextu je schopen dílčí události hodnotit z hlediska dlouhodobějších trendů a v širší regionální perspektivě. V rámci studia může získat i osobní zkušenost s chodem kulturních, popř. diplomatických organizací.

Charakteristika

The programme focuses on the cultural and socio-political development of East-Central Europe in the past two centuries. In addition to the common – regional – base of knowledge, the programme offers a specialisation in the Hungarian, Polish or Slovak languages and cultures, according to the student’s choice. Each specialisation provides a deeper knowledge of the chosen language’s structure and the opportunity to acquire communicative skills in this language at an intermediate level. In terms of academic disciplines, the programme is based on a combination of linguistics, literary science and historiography.

Profil absolventa

Graduates are equipped for professional textual analysis and interpretation of artistic as well as ordinary discourse. They have the ability to make use of various linguistic resources in order to work with texts and produce their own texts for various professional purposes. They possess basic skills in editorial work. Their active competence in the selected regional language is equivalent to the B2 level according to the Common European Framework of Reference for Languages. Their solid grounding in the life and institutions of East-Central Europe provides graduates with reliable orientation in this region and in information about it. Having a good general grasp of the current cultural and socio-political life in East-Central Europe in its historical context, graduates are able to assess individual events from the viewpoint of long-term trends and in a wider regional perspective. The programme also provides its students with the opportunity to gain personal experience of the operation of a cultural or diplomatic organization.