velikost textu

Pediatrie

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P5124
Kód studijního oboru 5103V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaPediatrie
AngličtinaPaediatrics
LatinaPaediatria

Rady

Garant studijního programu Pediatrie (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Pediatrie (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Lékařská fakulta v Hradci Králové akreditován vyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Základní lékařský obor, který se zabývá vlivy biologickými, sociálními a vlivy prostředí na vyvíjející se dětský organismus a důsledky onemocnění a poruch pro tento vývoj. Výběr témat disertačních prací je zaměřen na rozvíjení oboru v klinické praxi. Náplň studijního plánu vychází z tématu disertační práce a vztahuje se k potřebným teoretickým oborům. Důraz je kladen na schopnost samostatné vědecké práce studenta a zvládnutí vybraných laboratorních metodik. Standardní doba studia je 4 roky. Studium je završeno obhajobou disertační práce. Absolventi získávají titul „Ph.D.“

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu Pediatrie si v průběhu studia osvojil metody vědecké práce používané na pracovišti. Absolvent doktorského studijního programu je připraven pro samostatnou vědeckou práci v oboru. Získal teoretické znalosti pediatrie, včetně etiologie a patogeneze chorob dětí a dospívajících. Osvojil si metody vědecké práce, schopnost analýzy a syntézy experimentálních dat a na jejich základě utváření logických závěrů. Dále si osvojil moderní laboratorní metody a etiku práce s laboratorními zvířaty, je schopen pracovat s odbornou literaturou, je schopen vědecké komunikace, je také schopen připravit výzkumný projekt.

Charakteristika

Basic specialty of medical science that is concerned with biological, social, and environmental influences on the developing children´s organism and with the impact of disease and dysfunction on development. The choice of dissertation thesis subjects is aimed at cultivation of specialty in clinical praxis. Curriculum content results from dissertation thesis issue and is related to necessary theoretical branches. The accent is put on student´s ability and readiness for independent scientific research and mastering of selected laboratory procedures. The standard duration of study is 4 years. The study is completed with the defense of the dissertation thesis. Graduates incept „Ph.D“ degree.

Profil absolventa

The graduate of the doctoral study program in Paediatrics has a fundamental knowledge of the methods of scientific work, including those in co-operation with theoretical and laboratory institutes in reference to the dissertation topic. The graduate of the doctoral program is ready for individual scientific work in pediatrics. He or she has acquired academic knowledge of pediatrics, including etiology and pathogenesis of childhood diseases, and is able to develop scientific work methods. He or she is capable of experimental data analysis and synthesis and has acquired competence in consistent conclusions. Furthermore, he or she knows modern laboratory methods and the ethics of laboratory work with animals, is able to work with scientific literature, and is able to organize research projects.