velikost textu

Gynekologie a porodnictví

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P5114
Kód studijního oboru 5103V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaGynekologie a porodnictví
AngličtinaGynaecology and Obstetrics
LatinaGynaecologia et ars obstetricia

Rady

Garant studijního programu Gynekologie a porodnictví (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; cs; P,K; 1obor)Oborová rada Gynekologie a porodnictví (D; 5103V000; 4 roky; LFHK; cs; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
Lékařská fakulta v Hradci Králové akreditován nevyučován Forma studia: prezenční
Forma studia: kombinovaná
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Cílem doktorandského studia je osvojit si vědecký přístup v oboru gynekologie a porodnictví. Současná vědecká aktivita našeho pracoviště je zaměřena zejména na problematiku předčasného porodu a předčasného odtoku plodové vody, v gynekologické onkologii je to problematika ovariálního karcinomu a dále je to výzkum mikrobiomu pochvy.
Standardní doba studia je 4 roky, studium končí obhajobou disertační práce, absolvent získá titul „Ph.D.“

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu Gynekologie a porodnictví si v průběhu studia osvojil teoretické i praktické znalosti z oboru gynekologie a porodnictví. Je schopen pozorovat, analyzovat a zaznamenávat významné souvislosti v diagnostice a léčbě gynekologických chorob a porodnických patologií. Absolvent samostatně získává a analyzuje vědecké informace a je schopen připravit výzkumný projekt, požádat o vědecký grant, výsledky své vědecké práce je schopen publikovat v recenzovaných a impaktovaných časopisech.

Charakteristika

The aim of the postgraduate study is to acquire scientific approach in obstetrics and gynecology. The current scientific activity of our department is especially focused on problems of premature birth and the the issue of premature rupture of membranes, in gynecologic oncology is an issue of ovarian cancer and the research of vaginal microbiome. The standard length of study is four years, the study finalizes with the defense of doctoral thesis, and graduates will receive a Ph.D. title.

Profil absolventa

The graduates of the doctoral study program in Gynaecology and Obstetrics has acquired theoretical and practical knowledge from this field. He or she is able to observe, analyse and record significant relations in the diagnostics and the treatment of gynaecological diseases and obstetric pathologies. The graduate can independently obtain and analyse scientific information and is able to prepare a research project, to apply for a scientific grant. He or she is competent to publish the results of his or her research in peer-reviewed academic journals.