velikost textu

History of Medicine

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P5132
Kód studijního oboru 5103V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Angličtina

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaDějiny lékařství
AngličtinaHistory of Medicine
LatinaHistoria artis medicae

Rady

Garant studijního programu History of Medicine (D; 5103V000; 3 roky; 1.LF; en; P,K; 1obor)Oborová rada History of Medicine (D; 5103V000; 3 roky; 1.LF; en; P,K; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
1. lékařská fakulta akreditován nevyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Doktorský (Ph.D.) program Dějiny lékařství představuje interdisciplinární obor popisující dějiny lékařské vědy, dějiny jednotlivých medicínských oborů a jejich představitelů, vývoj lékařského myšlení, dějiny výuky zdravotnických pracovníků, dějiny veřejného zdravotnictví a zdravotnických zařízení, historii proměn a výskytu chorob a jejich léčby.
Obor je koncipován tak, aby jej mohli studovat zájemci se vzděláním biomedicínským či přírodovědným i humanitním. V obou případech je vyžadována znalost metody a metodologie historické vědy a schopnost pracovat s původními prameny (archivními, literárními, ikonografickými aj.). To vše s ohledem na studentovu původní specializaci.

Charakteristika

Profil absolventa

The doctoral (Ph.D. degree) programme in History of Medicine represents interdisciplinary studies dealing with the history of medical science; history of particular fields of medicine and their prominent representatives; development of medical thought; history of health care professional training; history of public health service and health care facilities; history of transformations and incidence of diseases as well as of their treatment.
Zhe programme is conceived in such a way that it can be studied by graduates with a background of biomedical or natural sciences or even humanities. In either case, the knowledge of methodology of historical science and ability to work with primary sources (archives, literature, iconography etc.) is required, considering the student’s original background at a time.