velikost textu

Bioethics

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P5183
Kód studijního oboru 5103V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Angličtina

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
1. lékařská fakulta akreditován nevyučován Forma studia: kombinovaná
Forma studia: prezenční
Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Doktorský studijní program (PhD) bioetika se zabývá etickými otázkami provázejícími zdravotní a lékařskou péči od diagnostiky a terapie přes prevenci a experiment až po transplantace orgánů a tkání. Klíčovými tématy jsou informovaný konsensus, dignita lidské bytosti a zdraví či kvalita lidského života. Dalšími oblastmi jsou normativní stránka lékařské genetiky a kmenových buněk, získávání a ochrana informací týkajících se pacienta či spravedlivé rozdělení prostředků ve zdravotnictví. Kromě toho má bioetika též úzkou vazbu na některé jiné obory, přičemž jde hlavně o filosofii medicíny, morální psychologii, neuroetiku, etologii člověka a zdravotnické právo. Svou metodou se bioetika řadí k filosofii a standardní doba studia je 4 roky.

Charakteristika

Profil absolventa

Doctoral study programme (PhD) bioethics is concerned about ethical questions accompanying health and medical care from diagnostics and therapy through prevention and experimentation to transplantation of organs and tissues. Pivotal themes include informed consent, dignity of the human being and health or quality of life. Other fields are the normative facet of genetics and stem cells, collection and protection of information regarding patients and just allocation of means in health care. In addition bioethics has a tight affinity to some further disciplines like philosophy of medicine, moral psychology, neuroethics, ethology of humans and medical law. Regarding method bioethics belongs to philosophy while the standard span of study is 4 years.