velikost textu

Gerontology

Studijní program bez oborů

Kód studijního programu P5107
Kód studijního oboru 5103V000
Typ studijního programu doktorský
Forma studia prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia 4 roky
Titul doktor
Jazyk výuky Angličtina

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
1. lékařská fakulta akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail
2. lékařská fakulta akreditován nevyučován Nebylo vypsáno přijímací řízení Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Profil absolventa

Doktorský (Ph.D.) studijní program GERONTOLOGIE je interdisciplinárním programem zaměřeným na teoretické, klinické a sociologické aspekty stárnutí a stáří. Oblast výzkumu zahrnuje molekulárně biologické a fyziologické aspekty stárnutí, biofyzikální a matematické modelování v teoretické i experimentální gerontologii. Obor se dále zaměřuje na aplikovaný výzkum v klinické gerontologii, lékařství a gerontofarmacii. Další významné směry zahrnují oblast demografie včetně matematického modelování a prognozování, epidemiologické a sociomedicínské aspekty nemocnosti a invalidity. Studijní program má úzký vztah k řadě klinických biomedicínských oborů (neurovědy, preventivní medicína a veřejné zdravotnictví). Standardní doba studia je čtyři roky.

Charakteristika

Profil absolventa

Doctoral (Ph.D.) study programme Gerontology represents an interdisciplinary programme oriented on theoretical, clinical and sociological aspects of ageing. The areas of research span from molecular biology and physiology of aging to biophysical and mathematic modelling in theoretical and experimental gerontology. The programme focuses also on applied research in clinical gerontology, medicine and gerontopharmacy. Further important areas encompass the field of demography including population development prognosis and modelling, epidemiological and socio-medical aspects of morbidity and disability. The programme is closely linked with other clinical biomedical studies (e.g. neurosciences, preventive medicine and public health). The standard length of study is four years.