velikost textu

Fyzioterapie

Studijní obor

Kód studijního oboru 5342R004
Typ studijního programu bakalářský
Forma studia prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Titul bakalář
Rigorózní řízení ne
Varianta studia jednooborové studium
Jazyk výuky Čeština

Jazykové verze názvu

Jazyk Název
ČeštinaFyzioterapie
AngličtinaPhysiotherapy
LatinaPhysiotherapia

Rady

Oborový garant Fyzioterapie (B; 5342R004; 3 roky; 1.LF; cs; P; 1obor)

Fakulta UK

Název Stav akreditace Stav výuky Podmínky přijímacího řízení WhoIS
1. lékařská fakulta akreditován vyučován odkaz Detail

Pracoviště podílející se na výuce

Nejsou další pracoviště

Charakteristika studia a profil absolventa

Charakteristika

Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti, zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému, prostřednictvím pohybu a dalších speciálních fyzioterapeutických postupů, cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických. Cílem fyzioterapie je zachování a obnovení optimální funkce pohybového systému a udržení fyzické kondice.
Tento studijní program je rovněž zpracován s ohledem na harmonizaci studijních programů vysokoškolsky kvalifikovaných profesí v EU a ve světě, s ohledem na trendy mezinárodních i tuzemských profesních organizací: WCPT (World Confederation for Physical Therapy), UNIFY ČR (Unie fyzioterapeutů ČR – profesní organizace fyzioterapeutů).

Profil absolventa

Absolvent je schopen provádět speciální kineziologickou diagnostiku a zpracovat tyto výsledky. Je schopen stanovit krátkodobý i dlouhodobý terapeutický plán, aplikovat neinvazivní, nefarmakologické postupy, včetně metod algoterapie a spektra reflexních metod. Absolvent provádí instruktáž a edukaci pacienta, jeho rodinných příslušníků o pohybovém režimu, používání potřebných rehabilitačních pomůcek.
Absolvent je podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn vykonávat regulované zdravotnické povolání fyzioterapeut.

Charakteristika

Physiotherapy is a health profession focused on diagnostics and therapyof movement system functional ïmpairments with using movement and further special physiotherapeutic methods to influence also psychological functions. Goal of physiotherapy is to preserve and to restore optimal movement system functions and to preserve physical condition.
This study program was also developed with a view to harmonize study programs of university specializations in the EU and the world, with regard to trends in national and international professional organizations such as: WCPT (World Confederation for Physical Therapy), UNIFY Czech Republic (Union of Physiotherapists in the Czech Republic –professional organization).

Profil absolventa

The graduate is able to perform the special kinesiology diagnostics and to process the results. She/he is also able to preset the short term and the long term therapeutic plan, physiotherapeutic procedures and to apply non-invazive, non-farmacologic procedures, including the methods of algotherapy and reflexive methods. The graduate manages the education of the pacient and his/her family about the therapeutic regime and the usage of the rehabilitation aids.
According to Act. No. 96/2004 Coll., on conditions for acquiring and recognition of qualifications for the performance of non-medical health professions and for the performance of activities related to the provision of healthcare, and on amendments of related legislation, as amended, the graduate is eligible to perform a regulated health profession of a physiotherapist.