PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Nesporná řízení v právní praxi a teorii - HV3629
Anglický název: Non-contentious Proceedings in Legal Practice and Theory
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Neslučitelnost : HP0285
Prerekvizity : HP0281
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (02.05.2017)

Nesporné řízení je - vedle řízení sporného - dalším druhem nalézacího civilního procesu. V právní praxi představují nesporná řízení významnou část soudní agendy. Cestou nesporného řízení jsou řešeny nejvýznamnější otázky právního postavení člověka i právnických osob (rozvod manželství, omezení svéprávnosti, statusové věci právnických osob, včetně zrušení a likvidace a nesporným řízením je i řízení o pozůstalosti ad.). Dobrá znalost platného práva jeho historických kořenů, stejně jako judikatorních závěrů je proto nezbytnou součástí právnické odbornosti.
Předmět si klade za cíl navázat na výuku civilního práva procesního, která se v kurzu OPP II zaměřuje na výklady o nalézacím řízení sporném a výklady o řízení nesporném prohloubit a doplnit.
Nejprve budou rozebrány a vyloženy pojmové znaky nesporného řízení. Následně se pak podrobně vyloží obecná úprava nesporných řízení (§ 1-30 zákona o zvláštních řízeních soudních). Další výklady se pak již zaměří na podrobný výklad všech skupin nesporných, resp. též jiných řízení tak, jak je upravuje zákon o zvláštních řízeních soudních.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (02.05.2017)

Určeno pro studenty 3. ročníku. Při splnění stanovené docházky obdrží studenti příslušný počet kreditů.

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (04.05.2016)

Mezi přednášená témata patří především:

1. Nesporná řízení

2. Vývoj právní úpravy

3. Obecná úprava nesporných řízení

4. Řízení o pozůstalosti

5. Řízení o pozůstalosti/Likvidace dědictví

6. Řízení ve věcech rodinněprávních

8. Řízení ve věcech fyzických osob

9. Řízení ve věcech právnických osob a  svěřenského fondu

10. Rejstříkové řízení

11. Jiná řízení

Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.

Rozpis přednášek se může od sylabu lišit vzhledem k potřebě reagovat na aktuální otázky právní teorie a praxe.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (02.05.2017)

1. MACKOVÁ, A., MUZIKÁŘ, L. a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních: komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. Praha: Leges, 2016.
2. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první . 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK