PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Obchodní právo II - HP0292
Anglický název: Business Law II
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 29
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Vyučující: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Mgr. Klára Hurychová, Ph.D.
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc.
doc. JUDr. Ivanka Štenglová
Mgr. Petr Tomášek
Třída: obchodní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Obchodní právo
Korekvizity : HP0291, HP1172
Záměnnost : HHP0292
Je korekvizitou pro: HP0007, HP0293, HP0296, HP0010, HP0261
Je prerekvizitou pro: HV1790
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (07.01.2015)

Předmětem výuky obchodního práva II. je právo obchodních korporací (obchodních společností a družstev).
Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (07.01.2015)

Obchodní právo představuje jeden ze základních předmětů vyučovaných na právnické fakultě UK v Praze. Rozsah výuky je stanoven na 3 semestry. Studentům poskytuje znalosti základů teorie obchodního práva a jeho zvláštností. Současně je výuka zaměřena na seznámení s právní úpravou postavení podnikatelů, jejich právního jednání, vztahů vznikajících mezi podnikateli, popř. mezi podnikateli a jinými osobami.

Obchodní právo v magisterském studijním programu je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Té předchází po třech  semestrech zkouška postupová a písemná klauzurní práce. Vlastní výuka probíhá jednak v přednáškách (2 hodiny týdně ve všech 3 semestrech výuky) a seminářích (2 hodiny týdně v 5. semestru výuky a 2 hodiny týdně v 6.  semestru výuky).  Vedle základní povinné výuky jsou z oboru obchodního práva vypisovány povinně volitelné předměty.

Obsah výuky obchodního práva tvoří teoretické otázky a platná právní úprava následujících okruhů problematiky:

 1. Pojetí obchodního práva, jeho vztah k občanskému právu
 2. Zákon o obchodních korporacích (předmět úpravy, vztah k občanskému zákoníku, struktura)
 3. Základní pojmy obchodního práva (podnikatel, podnikání, podnik apod.)
 4. Právní úprava podmínek podnikání
 5. Obchodní rejstřík
 6. Obchodní společnosti a družstva
 7. Koncernové právo
 8. Hospodářská soutěž a její ochrana
 9. Podnikatel v závazkových vztazích
 10. Průmyslová práva
 11. Cenné papíry, burzy a burzovní obchody
 12. Kolektivní investování
 13. Nadnárodní formy společností

Kromě magisterského studia je obchodní právo samostatným předmětem rigorózních zkoušek a jedním z předmětů tvořících součást zkoušky v doktorantském studiu Obchodní právo. Z obchodního práva jsou rovněž pořádány specializované kursy pro právníky a neprávníky z praxe. Jsou věnovány zejména změnám v právní úpravě.

Studijní opory
Poslední úprava: Alena Vacková (23.04.2015)

Literatura

 

ñ  Černá, S., Plíva, S. a kol.: Podnikatel a jeho právní vztahy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013.

ñ  Černá, S., Štenglová I., Pelikánová I. a kol.: Právo obchodních korporací. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

ñ  Pelikánová, I.: Obchodní právo I. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010.

ñ  Pelikánová, I., Černá, S. a kol.: Obchodní právo II. Společnosti obchodního práva a družstva. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006.

ñ  Černá, S.: Obchodní právo III. Akciová společnost. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006.

ñ  Pelikánová, I.: Obchodní právo IV. Obligační právo - komparativní rozbor. 1. vyd. Praha: ASPI 2009.

ñ  Pelikánová, I.: Obchodní právo V. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

ñ  Bejček, J. a kol.: Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014.

ñ  Pokorná, J., Holejšovský, J., Lasák, J., Pekárek, M. a kol.: Obchodní společnosti a družstva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014.

ñ  Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013.

ñ  Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol.: Zákon o obchodních korporacích - Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

ñ  Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Praha: Sagit, 2012.

ñ  Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011.

ñ  Dědič, Čech: Evropské právo společností: včetně úplného znění předpisů komunitárního práva. Praha: Bova Polygon, 2004.

 

Výklad ve starších publikacích nutno korigovat s ohledem na změny v právní úpravě.

 

 

 

 

Právní předpisy

 

ñ  Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

ñ  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ñ  Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

ñ  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ñ  Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

ñ  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

ñ  Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech

ñ  Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

ñ  Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení

ñ  Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů

ñ  Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech

ñ  Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

ñ  Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

ñ  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

ñ  Zákon č. 360/2004 Sb., o evropském hospodářském zájmovém sdružení

ñ  Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti

ñ  Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti

ñ  Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob

ñ  Smlouva o fungování EU

ñ  Nařízení Rady č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy

ñ  Nařízení Rady č. 2137/85 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS)

ñ  Nařízení Rady č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti (ES)

ñ  Nařízení Rady č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE)

ñ  Nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství

ñ  Nařízení Rady č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství

ñ  Směrnice EP a Rady č. 2009/101/ES o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření

ñ  Směrnice EP a Rady č. 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách)

 

Všechny uvedené předpisy v platném znění.

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Pondělí02.10.2017Obecné otázky obchodních korporacíprof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 
Pondělí09.10.2017Obecné otázky obchodních korporacíprof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 
Pondělí16.10.2017Osobní obchodní společnostiprof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 
Pondělí23.10.2017Akciová společnostJUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 
Pondělí30.10.2017Akciová společnostprof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc. 
Pondělí06.11.2017Společnost s ručením omezenýmprof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 
Pondělí13.11.2017Společnost s ručením omezenýmprof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 
Pondělí20.11.2017Družstvodoc. JUDr. Ivanka Štenglová 
Pondělí27.11.2017Přeměny obchodních korporacíJUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 
Pondělí04.12.2017Právo podnikatelských seskupeníJUDr. Robert Pelikán, Ph.D. 
Pondělí11.12.2017Evropské formy obchodních korporacíJUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 
Pondělí18.12.2017Obchodní korporace podrobené speciální úpravědoc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK