Podmínky přijímacího řízeníPodmínky přijímacího řízení(verze: 133)
Fakulta tělesné výchovy a sportu, akademický rok: 2015/2016
  
Fakulta tělesné výchovy a sportu    
Přijímací řízení v češtině Přijímací řízení v angličtině
Kontaktní údaje
J. Martího 31  
Praha 6  
162 52  
Praha  
http://www.ftvs.cuni.cz  
Bakalářské stud. programy
Zeithammerová Markéta Puchmertlová Kateřina
+420220172075 +420220172223
+420242454720 +420242454720
zeithammerova@ftvs.cuni.cz puchmertlova@ftvs.cuni.cz
28.2.2015
1.kolo 28.2.2015
2.kolo 31.8.2015
18. a 19.4.2015 talentové zkoušky z tělesné výchovy
20.4.2015 talentová zkouška zjišťující předpoklady pro speciální tělesnou přípravu
pouze pro bakalářský studijní obor Vojenská tělovýchova
1.-5.6.2015 písemné zkoušky
Termíny písemných zkoušek na partnerských fakultách (bakalářské studijní obory Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání) se nemusí shodovat s termíny na UK FTVS viz webové odkazy partnerských fakult:
https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=info&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=info&fakulta=11320
https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=info&fakulta=11310
https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=info&fakulta=11410
 
16. a 17.5.2015 talentové zkoušky z tělesné výchovy
18.5.2015 talentová zkouška zjišťující předpoklady pro speciální tělesnou přípravu
pouze pro bakalářský studijní obor Vojenská tělovýchova
15. - 16.6.2015 písemné zkoušky
Termíny písemných zkoušek na partnerských fakultách (bakalářské studijní obory Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání) se nemusí shodovat s termíny na UK FTVS viz webové odkazy partnerských fakult:
https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=info&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=info&fakulta=11320
https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=info&fakulta=11310
https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=info&fakulta=11410
 
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením:
   
   
510 Kč 20 EUR
Banka: Komerční banka Praha 6
Číslo účtu: 43-9685580247/0100
IBAN: CZ2301000000439685580247
SWIFT (BIC)
KOMBCZ PPXXX

Variabilní symbol: ID elektronické přihlášky

Pokud neuvedete variabilní symbol, nepřiřadí systém platbu k elektronické přihlášce!
Platba je možná pouze převodem z účtu nebo složenkou.

Administrativní poplatek za zpracování elektronické přihlášky je podle Opatření děkanky
č. 3/2014 čl. 2 odst. 3 nevratný
Banka: Komerční banka Praha 6
Číslo účtu: 174-85332011/0100
IBAN: CZ5601000001740085332011
SWIFT (BIC)
KOMBCZ PPXXX

Ostatní informace
4.12.2014 ve 13 hodin v Kongresovém sále UK FTVS
4.12.2014 ve 13 hodin v Kongresovém sále UK FTVS
Přijímací zkoušku musí absolvovat všichni uchazeči. Přijímací zkoušky jsou v jednotlivých studijních programech a studijních oborech jednokolové nebo dvoukolové. Kritéria pro přijetí jsou uvedena u jednotlivých studijních oborů.
Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejlepším bodovým ziskem. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech a studijních oborech rozhoduje předem děkanka.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 22. 6. 2015 v hale fakulty a na www.ftvs.cuni.cz v odkazu „Průběh přijímacího řízení“.
Uchazeči úspěšní v přijímacích zkouškách budou do bakalářského studia přijati až po předložení dokladu o ukončení vzdělání požadovaného zákonem o vysokých školách (např. vysvědčení o maturitní zkoušce, doklad o nostrifikaci středního vzdělání aj.).
Uchazeči s dostatečným bodovým ziskem pro přijetí odevzdají úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení vzdělání či studia ihned po zveřejnění výsledků přijímacího řízení písemné části přijímací zkoušky, aby jim mohlo být zasláno rozhodnutí o přijetí (tzn. do konce června 2015, nejpozději do 30. 9. 2015), na studijní oddělení fakulty osobně nebo doporučeně poštou. V případě absolvování maturitní nebo státní zkoušky v září odevzdají uchazeči výše uvedený doklad co nejdříve po jeho obdržení (nejpozději do 23. 10. 2015). Úspěšný uchazeč, který neodevzdá úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení vzdělání či studia, nemůže být přijat.
Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkanka uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních.
V případě onemocnění v den písemných nebo talentových zkoušek musí uchazeč doručit do dvou dnů lékařské potvrzení a žádost o náhradní termín na studijní oddělení fakulty. Pokud uchazeč zasílá lékařské potvrzení a žádost poštou, je třeba je zaslat doporučeně. Dvoudenní lhůta je zachována i v případě, že bylo potvrzení poslední den lhůty podáno na poště.
V případě zranění či zdravotní indispozice v průběhu talentových zkoušek musí uchazeč kontaktovat předlékařskou službu na sportovišti, která je povinna provést záznam o zranění. Lékařské potvrzení o zranění a žádost o náhradní termín je nutné doručit do dvou dnů po řádném termínu talentových přijímacích zkoušek na studijní oddělení fakulty.
V náhradním termínu absolvuje uchazeč pouze ty talentové přijímací zkoušky, které nedokončil nebo přerušil. Ostatní absolvované talentové přijímací zkoušky se mu započítávají.
Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce dle přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – Řádu přijímacího řízení.
Další náhradní termín se nepřipouští.
http://www.ftvs.cuni.cz/eng/international/self-financing/admission.php
Uchazeči o studium všech studijních oborů na UK FTVS musí mít na vytištěném elektronickém formuláři potvrzení od sportovního lékaře či tělovýchovného lékaře, že je uchazeč „schopen studia na UK FTVS“. Toto potvrzení nelze nahradit dokladem od dorostového či jiného lékaře specialisty. (Z razítka na potvrzení musí být zřejmé, že se jedná o sportovního či tělovýchovného lékaře.)
Lékařská prohlídka musí být platná po celou dobu přijímacího řízení, tzn. od zaslání přihlášky až do 16. 6. 2015 včetně. V případě nezaslání potvrzení nebo neplatného potvrzení nepřipustí fakulta uchazeče k přijímacím zkouškám.
Seznam sportovních a tělovýchovných lékařů najdete na www.cstl.cz, na UK FTVS se nachází ordinace tělovýchovného lékařství www.upsl.cz.
Uchazeči se zdravotním handicapem, včetně specifických poruch učení, zašlou současně s přihláškou lékařskou zprávu od odborně způsobilého lékaře a žádost o přizpůsobení písemných přijímacích zkoušek, uchazeči bakalářského oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami žádost o přizpůsobení talentových zkoušek z atletiky, z gymnastiky, ze sportovních her a z plavání. Žádost posuzuje děkanka.

Elektronickou přihlášku si uchazeč v systému po potvrzení a odeslání vytiskne, vlastnoručně podepíše a:
a) zašle doporučeně do 28. 2. 2015 na UK FTVS J.Martího 31, 162 52 Praha 6 (datum na poštovním razítku musí být nejpozději z 28. 2. 2015),
b) předá osobně do 28. 2. 2015 do podatelny UK FTVS J.Martího 31, 162 52 Praha 6

1. K přihlášce uchazeč přiloží doklad o zaplacení poplatku 510,– Kč – pouze výpis z účtu nebo originál útržku složenky.
2. Potvrzení od sportovního či tělovýchovného lékaře se provádí přímo v přihlášce.
3. Pokud je součástí přijímacích zkoušek cizí jazyk (AJ nebo NJ), je nutné uvést v přihlášce, ze kterého jazyka bude uchazeč zkoušku absolvovat.
4. Přihláška musí být vlastnoručně podepsána uchazečem!
5. Pokud se uchazeč hlásí na více než jeden obor, je třeba podat odpovídající počet přihlášek. Každá přihláška musí obsahovat potvrzení od sportovního či tělovýchovného lékaře a musí k ní být přiložen doklad o zaplacení poplatku.

Důležité:
Neposílejte spolu s přihláškou úředně ověřené kopie dokladu o ukončení vzdělání či studia.
 
Zeithammerová Markéta Puchmertlová Kateřina
+420220172075 +420220172223
+420242454720 +420242454720
zeithammerova@ftvs.cuni.cz puchmertlova@ftvs.cuni.cz
28.2.2015
1.kolo 28.2.2015
2.kolo 31.8.2015
1.-5.6.2015 písemné zkoušky
Termíny písemných zkoušek na partnerských fakultách (navazující magisterské studijní obory Učitelství pro střední školy - tělesná výchova (dvouoborové)se nemusí shodovat s termíny na UK FTVS viz webové odkazy partnerských fakult:
https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=info&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=info&fakulta=11320
https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=info&fakulta=11310
https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=info&fakulta=11410
 
15.-16.6.2015 písemné zkoušky
Termíny písemných zkoušek na partnerských fakultách (navazující magisterské studijní obory Učitelství pro střední školy - tělesná výchova (dvouoborové)se nemusí shodovat s termíny na UK FTVS viz webové odkazy partnerských fakult:
https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=info&fakulta=11210
https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=info&fakulta=11320
https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=info&fakulta=11310
https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=info&fakulta=11410
 
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením:
   
   
510 Kč 20 EUR
Banka: Komerční banka Praha 6
Číslo účtu: 43-9685580247/0100
IBAN: CZ2301000000439685580247
SWIFT (BIC)
KOMBCZ PPXXX

Variabilní symbol: ID elektronické přihlášky
Pokud neuvedete variabilní symbol, nepřiřadí systém platbu k elektronické přihlášce!
Platba je možná pouze převodem z účtu nebo složenkou.

Administrativní poplatek za zpracování elektronické přihlášky je podle Opatření děkanky
č. 3/2014 čl. 2 odst. 3 nevratný
Banka: Komerční banka Praha 6
Číslo účtu: 174-85332011/0100
IBAN: CZ5601000001740085332011
SWIFT (BIC)
KOMBCZ PPXXX

Ostatní informace
4.12.2014 ve 13 hodin v Kongresovém sále UK FTVS
4.12.2014 ve 13 hodin v Kongresovém sále UK FTVS
Přijímací zkoušku musí absolvovat všichni uchazeči. Přijímací zkoušky jsou v jednotlivých studijních programech a studijních oborech jednokolové nebo dvoukolové. Kritéria pro přijetí jsou uvedena u jednotlivých studijních oborů.
Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejlepším bodovým ziskem. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech a studijních oborech rozhoduje předem děkanka.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 22. 6. 2015 v hale fakulty a na www.ftvs.cuni.cz v odkazu „Průběh přijímacího řízení“.
Uchazeči úspěšní v přijímacích zkouškách do navazujícího magisterského studia budou přijati až po předložení dokladu o ukončení studia požadovaného zákonem o vysokých školách (např. vysokoškolský diplom včetně dodatku k diplomu, osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání v ČR).
Uchazeči s dostatečným bodovým ziskem pro přijetí odevzdají úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení vzdělání či studia ihned po zveřejnění výsledků přijímacího řízení písemné části přijímací zkoušky,
aby jim mohlo být zasláno rozhodnutí o přijetí, tzn. do konce června 2015, nejpozději však do 30. 9. 2015), na studijní oddělení fakulty osobně nebo doporučeně poštou. V případě absolvování maturitní nebo státní zkoušky v září odevzdají uchazeči výše uvedený doklad co nejdříve po jeho obdržení (nejpozději do 23. 10. 2015). Úspěšný uchazeč, který neodevzdá úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení vzdělání či studia, nemůže být přijat.
Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkanka uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních.
V případě onemocnění v den písemných nebo talentových zkoušek musí uchazeč doručit do dvou dnů lékařské potvrzení a žádost o náhradní termín na studijní oddělení fakulty. Pokud uchazeč zasílá lékařské potvrzení a žádost poštou, je třeba je zaslat doporučeně. Dvoudenní lhůta je zachována i v případě, že bylo potvrzení poslední den lhůty podáno na poště.
Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce dle přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – Řádu přijímacího řízení.
Další náhradní termín se nepřipouští.
http://www.ftvs.cuni.cz/eng/international/self-financing/admission.php
Uchazeči o studium všech studijních oborů na UK FTVS musí mít na vytištěném elektronickém formuláři potvrzení od sportovního lékaře či tělovýchovného lékaře, že je uchazeč „schopen studia na UK FTVS“. Toto potvrzení nelze nahradit dokladem od dorostového či jiného lékaře specialisty. (Z razítka na potvrzení musí být zřejmé, že se jedná o sportovního či tělovýchovného lékaře.)
Lékařská prohlídka musí být platná po celou dobu přijímacího řízení, tzn. od zaslání přihlášky až do 16. 6. 2015 včetně. V případě nezaslání potvrzení nebo neplatného potvrzení nepřipustí fakulta uchazeče k přijímacím zkouškám.
Seznam sportovních a tělovýchovných lékařů najdete na www.cstl.cz, na UK FTVS se nachází ordinace tělovýchovného lékařství www.upsl.cz.
Uchazeči se zdravotním handicapem, včetně specifických poruch učení, zašlou současně s přihláškou lékařskou zprávu od odborně způsobilého lékaře a žádost o přizpůsobení písemných přijímacích zkoušek, uchazeči bakalářského oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami žádost o přizpůsobení talentových zkoušek z atletiky, z gymnastiky, ze sportovních her a z plavání. Žádost posuzuje děkanka.

Elektronickou přihlášku si uchazeč v systému po potvrzení a odeslání vytiskne, vlastnoručně podepíše a:
a) zašle doporučeně do 28. 2. 2015 na UK FTVS J.Martího 31, 162 52 Praha 6 (datum na poštovním razítku musí být nejpozději z 28. 2. 2015),
b) předá osobně do 28. 2. 2015 do podatelny UK FTVS J.Martího 31, 162 52 Praha 6

1. K přihlášce uchazeč přiloží doklad o zaplacení poplatku 510,– Kč – pouze výpis z účtu nebo originál útržku složenky.
2. Potvrzení od sportovního či tělovýchovného lékaře se provádí přímo v přihlášce.
3. Pokud je součástí přijímacích zkoušek cizí jazyk (AJ nebo NJ), je nutné uvést v přihlášce, ze kterého jazyka bude uchazeč zkoušku absolvovat.
4. Přihláška musí být vlastnoručně podepsána uchazečem!
5. Pokud se uchazeč hlásí na více než jeden obor, je třeba podat odpovídající počet přihlášek. Každá přihláška musí obsahovat potvrzení od sportovního či tělovýchovného lékaře a musí k ní být přiložen doklad o zaplacení poplatku.

Důležité:
Neposílejte spolu s přihláškou úředně ověřené kopie dokladu o ukončení vzdělání či studia.
 
Magisterské stud. programy
   
   
   
   
   
   
   
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením:
   
   
   
   
Ostatní informace
   
   
   
Doktorské stud. programy
PhDr. Marta Hrušková PhDr. Marta Hrušková
+420220172004 +420220172004
   
hruskova@ftvs.cuni.cz hruskova@ftvs.cuni.cz
30.4.2015
30.4.2015
3.,4.6.2015
3.,4.6.2015
25.6.2015
25.6.2015
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením:
   
   
460 460
   
Ostatní informace
   
   
- stručný odborný životopis s podpisem,
- doklady o vzdělání (kopie diplomu včetně dodatku),
- anotace výzkumného projektu,
- případné další doklady,
- odborné reference,
- doklad o zaplacení poplatku
 
Ostatní informace
4.12.2014 ve 13 hodin v Kongresovém sále UK FTVS  
Informace o fakultě:
   
Bankovní spojení
x  
x  
Komerční banka  
43-9685580247  
IBAN: CZ23 0100 0000 4396 8558 0247
SWIFT:KOMB CZ PP
ID web přihlášky  
   
   
Počty
   
   
   
   
   
   
Obory pro tento rok
  Program Obor Forma Typ SP Jazyk výuky Standardní doba studia Stav Krátká poznámka
detail Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
detail Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie prezenční bakalářské angličtina 3 rok(y) Otevřen
detail Specializace ve zdravotnictví Ortotik-protetik kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
detail Tělesná výchova a sport Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
detail Tělesná výchova a sport Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
detail Tělesná výchova a sport Management tělesné výchovy a sportu prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
detail Tělesná výchova a sport Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
detail Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
detail Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport prezenční bakalářské angličtina 3 rok(y) Otevřen
detail Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
detail Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Český jazyk a literatura (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen dvouoborové studium
detail Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen dvouoborové studium
detail Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen dvouoborové studium
detail Tělesná výchova a sport Vojenská tělovýchova prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Minimální počet přijímaných je pouze orientační. Konečný počet bude stanoven nadřízeným orgánem podle aktuálních potřeb AČR.
detail Tělesná výchova a sport Vojenská tělovýchova kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen Minimální počet přijímaných je pouze orientační. Konečný počet bude stanoven nadřízeným orgánem podle aktuálních potřeb AČR.
detail Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
detail Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
detail Tělesná výchova a sport Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
detail Tělesná výchova a sport Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
detail Tělesná výchova a sport Management tělesné výchovy a sportu prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
detail Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
detail Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport prezenční navazující magisterské angličtina 2 rok(y) Otevřen
detail Tělesná výchova a sport Tělesná výchova a sport kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
detail Tělesná výchova a sport Učitelství pro střední školy - tělesná výchova — Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
detail Tělesná výchova a sport Učitelství pro střední školy - tělesná výchova — Učitelství geografie pro střední školy (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
detail Tělesná výchova a sport Učitelství pro střední školy - tělesná výchova — Učitelství matematiky (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
detail Tělesná výchova a sport Učitelství pro střední školy - tělesná výchova — Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - speciální pedagogika (dvouoborové studium) prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen
detail Tělesná výchova a sport Vojenská tělovýchova prezenční navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Minimální předpokládaný počet přijímaných je pouze orientační, konečný počet bude stanoven nadřízeným orgánem podle aktuálních potřeb Armády České republiky.
detail Tělesná výchova a sport Vojenská tělovýchova kombinovaná navazující magisterské čeština 2 rok(y) Otevřen Minimální předpokládaný počet přijímaných je pouze orientační, konečný počet bude stanoven nadřízeným orgánem podle aktuálních potřeb Armády České republiky.
detail Biomechanika - prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
detail Biomechanika - prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
detail Biomechanika - kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
detail Biomechanika - kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
detail Kinantropologie - prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
detail Kinantropologie - prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
detail Kinantropologie - kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
detail Kinantropologie - kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
 
Univerzita Karlova v Praze | Informační systém UK