velikost textu

Level Truncation Approach to Open String Field Theory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Level Truncation Approach to Open String Field Theory
Název v češtině:
Otevřená strunová teorie pole v přístupu oříznutí levelem
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Matěj Kudrna
Školitel:
Mgr. Martin Schnabl, Ph.D.
Oponenti:
Theodore Erler
Isao Kishimoto, Dr.
Id práce:
99945
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika (4F1)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
teorie strun, strunová teorie pole, oříznutí levelem, conformní teorie pole
Klíčová slova v angličtině:
string theory, string field theory, level truncation, conformal field theory
Abstrakt:
Abstrakt Pokud uvažujeme D-bránové pozadí v teorii strun (nebo ekvivalentně okrajové podmínky v kon- formní teorii pole), pak se předpokládá že klasická řešení pohybových rovnic otevřené strunové teorie pole popisují nová D-bránová pozadí (okrajové podmínky). V této práci studujeme tato řešení v bosonové otevřené strunové teorii pole v přístupu oříznutí levelem, což je numerická metoda kde je strunové pole oříznuto na konečný počet stupňů volnosti. Na začátku práce shrnujeme teorii a numerické metody které jsou potřebné k přístupu oříznutí levelem a potom diskutujeme řešení na několika pozadích. Nejprve diskutujeme uni- verzální řešení, která nezávisejí na strunovém pozadí, pak analyzujeme řešení v teorii volného bosonu kompaktifikovaného na kružnici nebo na toru, potom marginální řešení ve třech různých přístupech a nakonec řešení v teoriích zahrnujících A-sérii Virasorovských minimálních modelů. Nalézáme nejen řešení odpovídající známých D-bránám, ale i takzvaně exotická řešení, která popisují potenciálně neznámé okrajové podmínky. 1
Abstract v angličtině:
Abstract Given a D-brane background in string theory (or equivalently boundary conditions in a two dimensional conformal field theory), classical solutions of open string field theory equations of motion are conjectured to describe new D-brane backgrounds (boundary conditions). In this thesis we study these solutions in the bosonic open string field theory using the level truncation approach, which is a numerical approach where the string field is truncated to a finite number of degrees of freedom. We start with a review of the theoretical background and numerical methods which are needed in the level truncation approach and then we discuss solutions in several different back- grounds. First we discuss universal solutions, which do not depend on the open string back- ground, then we analyze solutions of the free boson theory compactified on a circle or on a torus, then marginal solutions in three different approaches and finally solutions in theories which in- clude the A-series of Virasoro minimal models. In addition to known D-branes, we find so-called exotic solutions which potentially describe yet unknown boundary states. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Matěj Kudrna 8.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Matěj Kudrna 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Matěj Kudrna 16 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Schnabl, Ph.D. 217 kB
Stáhnout Posudek oponenta Theodore Erler 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta Isao Kishimoto, Dr. 57 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 221 kB