velikost textu

Environment for female employment in Oman: public policy and legal framework

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Environment for female employment in Oman: public policy and legal framework
Název v češtině:
Prostředí pro zaměstnanost žen v Ománu: veřejná politika a zákonný rámec
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Eva Spring, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc.
Yvona Novotná
Id práce:
99932
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra Blízkého východu (21-UBVA)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (XDAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 2. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
gender, zákon, zaměstnanost, Omán, prostředí, veřejná správa
Klíčová slova v angličtině:
gender, law, employment, Oman, environment, public policy
Abstrakt:
Abstrakt Předložená disertace rozebírá prostředí pro zaměstnanost žen v Sultanátu Omán, tak jak jej vytváří stát. Předmětem výzkumu je v první části proces plánování, veřejná politika a její realizace, v druhé části zákony státu a zákonodárný proces. Kromě popisu prostředí pro zaměstnanost žen je cílem disertace snaha o zdůraznění nedostatků současného plánování, zákonů a poskytnutí návrhů na možností zlepšení. K rozboru dostupných materiálů byly použity především kvalitativní výzkumné metody (obsahová a genderová analýza), doplněné chronologickou popisnou metodou.
Abstract v angličtině:
Resume Presented dissertation discusses the topic of environment for female employment in the Sultanate of Oman as created by the state. The research is done on two levels. In the first one analysis of public policy and its implementation is presented, the second one examines the laws and legislative process. Besides analysis of the environment for female employment, the dissertation aims to pinpoint the gaps and obstacles in current planning and legal framework, and to offer recommendations for improving the situation. The study uses qualitative research methods, primarily contents and gender analysis, complemented by chronological descriptive method.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Eva Spring, Ph.D. 1.35 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Eva Spring, Ph.D. 208 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Eva Spring, Ph.D. 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Eva Spring, Ph.D. 25 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta Yvona Novotná 71 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 62 kB