velikost textu

Využití kroužkovce Tubifex tubifex Müll. jako modelu pro testování biologické aktivity

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití kroužkovce Tubifex tubifex Müll. jako modelu pro testování biologické aktivity
Název v angličtině:
Usage of the annelid Tubifex tubifex Müll. as a model organism for biological activity assessment
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Jitka Vytlačilová, Ph.D.
Id práce:
99923
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Ekologie (NEKO)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
22. 12. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Záměrem předložené disertační práce bylo využití kroužkovce Tubifex tubifex jako modelu pro testování biologické aktivity. Nítěnka byla v této studii použita pro hodnocení fotosenzibilizace, tj. zcitlivění organismu vůči UVA záření (365 nm; hustota zářivého toku 350 μW/cm2) po styku s určitými látkami. Testované látky zahrnovaly jednak prokázané fotosenzibilizátory: bengálskou červeň khelin a xantotoxin. Dále přírodní izolované látky – thiofenový polyyn, umbelliferon, skopolin, skopoletin. Zástupce syntetických látek – salicylanilidy a thiosalicylanilidy a léčiva penicilinového typu Augmentin, Ospamox a jejich standard účinné látky amoxicilin. Závěrečné zhodnocení fotosenzibilizačních vlastností látek bylo provedeno dle Směrnice komise 2000/33/ES pro FOTOTOXICITY – ZKOUŠKY FOTOTOXICITY 3T3 NRU IN VITRO. Test probíhal ve 24jamkových destičkách. Kdy jedna sada destiček s fotosenzibilizátorem byla ozařována a druhá sada byla po celou dobu experimentu umístěna v termostatu (20±2°C) bez přítomnosti světla jako temnostní kontrola. Vyhodnocení probíhalo ihned po zvolené době ozařování (15, 30, 45, 60, 120, 240 min). Jako endpointy byla navržena mortalita a procento poškozených jedinců. Mezi prokázanými fotosenzibilizátory byl dosažen nejvyšší PIF faktor (5,72) u bengálské červeně po 30 min ozařování a při hodnocení mortality. Pro další experimenty byla určena jako pozitivní kontrola. V dalších časech ozařování (60, 120, 240 min) byly dosaženy PIF < 5. Nejvyšší PIF faktor, ze všech testovaných látek, byl zjištěn u thiofenového polyynu. Při hodnocení mortality po 60 minutách ozařování byl dosažen PIF = 28,15 a při 120 minutách ozařování PIF = 57,5. Při výpočtu procenta poškozených jedinců byly získány hodnoty nižší – pro 60 minutovou expozici PIF = 7,50 a pro 120 min expozici PIF = 18,57. Ostatní testované látky vykazovaly výrazně menší fotoiritační faktor. Khellin – mortalita a procento poškozených jedinců PIF < 2. U xantotoxinu bylo zjištěno pouze procento poškozených jedinců a PIF < 1,5. U umbelliferonu a skopolinu nebyla zaznamenána mortalita ani poškození. Pouze u skopoletinu bylo pozorováno 33 % poškozených jedinců při ozařování 120 minut. 4',5-dibromsalicylanilid vykazoval pouze mortalitu s PIF < 2. U základního thiosalicylanilidu byla zjištěna pouze mortalita a PIF < 2. V případě různých substitucí thiosalicylanilidu (4´-methylthiosalicylanilid, 5- chlorthiosalicylanilid, 3´,4´-dichlorthiosalicylanilid, 3,5-dichlor-4´-chlorthiosalicylanilid, 3,5- dichlor-4´-bromthiosalicylanilid) se pohyboval PIF < 1 pro hodnocení mortality. Poškození nítěnek bylo zaznamenáno pouze v případě 3,5-dichlor-4´-chlorthiosalicylanilid, 3,5- dichlor-4´-bromthiosalicylanilid. Standard účinné látky (amoxicilin) po 30 min ozařování vykázal pouze mortalitu a PIF = 1,14. Léčiva Augmentin PIF = 0,35 a léčivo Ospamox PIF = 0,82 rovněž pro mortalitu, poškození pozorováno nebylo. Prezentované výsledky ukazují, že nítěnka větší je vhodným testovacím organismem pro studium potencionálně fototoxických látek. Je dostatečně citlivá na aktivitu fototosenzibilizátoru, zvláště pak látek generujících singletový kyslík.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the presented doctoral thesis was to use the sludge worm Tubifex tubifex as a model for biological activity testing. In the presented study, the Tubifex worm was used to evaluate photosensibilisation, i.e. sensibilisation of an organism towards UVA radiation (365 nm; radiant flux density of 350 μW/cm2) after contact with certain substances. The tested substances included proven photosensibilizing agents – rose bengal, khellin and xanthotoxin; isolated natural substances – thiophene polyacetylene umbelliferon, scopoline, and scopoletine; synthetic compounds – salicylanilides and thiosalicylanilides; and penicillin drugs Augmentin and Ospamox and their active substance standard amoxicillin. The final evaluation of photosensibilizing properties of the substances was carried out according to the Commission Directive 2000/33/EC PHOTOTOXICITY – IN VITRO 3T3 NRU PHOTOTOXICITY TEST. The test was performed in 24-well plates where one set of plates with the photosensibilizing agent was irradiated and the second set was placed in an incubator (20±2°C) as a dark control without any light presence for the whole period of the experiment. The plates were evaluated immediately after the given period of irradiation (15, 30, 45, 60, 120, and 240 minutes). Mortality and percentual number of damaged individuals were the proposed endpoints From among the proven photosensibilizing agents, rose bengal showed the highest PIF factor (5.72) in mortality evaluation after 30-minute irradiation. Rose bengal was chosen as positive control for other experiments. PIF < 5 was reached after longer irradiation (60, 120, and 240 minutes). The highest PIF factor of all the tested substances was found in thiophene polyacetylene. When evaluating mortality after 60-minute and 120- minute irradiation, PIF = 28.15 and PIF = 57.5, respectively, were reached. When calculating the percentual number of damaged individuals, lower values were acquired: PIF = 7.50 and PIF = 18.57 for 60- and 120-minute irradiation, respectively. Other tested substances showed markedly lower photoirritation factor. In khellin, PIF < 2 for mortality and percentual number of damaged individuals was found. Percentual number of damaged individuals only and PIF < 1.5 was found in xanthotoxin. In umbelliferon and scopoline, neither mortality nor damage were observed. In scopoletine only, 33 % of damaged individuals were observed after 120-minute irradiation. 4',5-dibromo- salicylanilide showed mortality only with PIF < 2. Mortality only and PIF < 2 were found in the basic thiosalicylanilide. In various thiosalicylanilide substitutions (4´-methyl- thiosalicylanilide, 5-chloro-thiosalicylanilide, 3´,4´-dichloro-thiosalicylanilide, 3,5-dichloro- 4´-chloro-thiosalicylanilide, 3,5-dichloro-4´-bromo-thiosalicylanilide), PIF < 1 was found in mortality evaluation. The Tubifex worm damage was observed in 3,5-dichloro-4´-chloro- thiosalicylanilide and 3,5-dichloro-4´-bromo-thiosalicylanilide only. The active substance standard (amoxicillin) showed mortality only after 30-minute irradiation and PIF = 1.14. In medicinal products Augmentin and Ospamox, PIF = 0.35 and PIF = 0.82, respectively, were found for mortality; no damage was observed. The presented results show that Tubifex tubifex is a suitable testing organism for the studies of potentially phototoxic substances. It is sufficiently sensitive to the activity of the photosensibilizing agents, especially to singlet-oxygen generating substances.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jitka Vytlačilová, Ph.D. 2.04 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Jitka Vytlačilová, Ph.D. 1.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jitka Vytlačilová, Ph.D. 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jitka Vytlačilová, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB