velikost textu

Konkurenční doložka v českém právním systému s exkurzem do nizozemského pracovního práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konkurenční doložka v českém právním systému s exkurzem do nizozemského pracovního práva
Název v angličtině:
The Competition Clause within the Czech legal system featuring the Dutch labour law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Helena Theunissen
Vedoucí:
doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Id práce:
99909
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
1. 3. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
konkurenční doložka, pracovní právo
Klíčová slova v angličtině:
competition clause, labour law
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá institutem konkurenční doložky v rámci pracovního práva, který představuje institut právní ochrany zaměstnavatelových informací před zneužitím jeho bývalým zaměstnancem po skončení pracovního poměru. Práce mapuje téma konkurenční doložky v pracovním právu, a to především v teoretické rovině, od základního pojmu konkurenční doložky, přes historii institutu konkurenční doložky v českém právním systému od počátku minulého století do současné doby, až po aktuální znění. Práce vymezuje čtyři základní etapy vývoje konkurenční doložky: a. neexistence právní úpravy konkurenčního jednání zaměstnance v českém právním systému do novely č. 155/2000 Sb., b. zákoník práce zákon č. 65/1965 Sb. po novele provedené zákonem č. 155/2000 Sb., c. zákoník práce zákon č. 65/1965 Sb. po novele zákonem č. 46/2004 Sb., d. a konečně nový zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb. s účinností od 1. 1. 2007. Práce rozebírá situaci de lege lata podle zákona č. 262/2006 Sb. s účinností od 1.1.2007 a jednotlivá úskalí současné právní úpravy konkurenční doložky, a sleduje aktuální verzi návrhu novely zákoníku práce s návrhem účinnosti od 1.1.2012. Práce povrchně zkoumá institut konkurenční doložky také v jiných právních odvětví, která se konkurenční doložkou, a v širším kontextu také obchodním tajemstvím a nekalou soutěží, zabývají: obchodní zákoník, zákon č.513/1999 Sb., a postavení pojmu v zákoně č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže, okrajově též související téma ochrany obchodního tajemství a informací v obchodním styku podle paragrafů trestního práva, zákon č. 40/2009 Sb. Práce překládá také rozsáhlý exkurz do nizozemského pracovního práva a uvádí vymezení hlavních nizozemských pracovněprávních institutů, vč. konkurenční doložky v nizozemském pracovním právu. Cílem práce je prostřednictvím podrobné analýzy definovat problematiku ochrany určitého souboru informací po skončením pracovního poměru před zneužitím bývalým zaměstnancem ve dvou odlišných platformách českého a nizozemského legislativního kontextu včetně vymezení pramenů, subjektů, vývoj a prosazovaní tohoto práva a nabídnout seznámení s nizozemskou koncepcí pracovní práva jako celku.
Abstract v angličtině:
The Abstract The competition clause is an instrument of legal protection for an employer against the abuse of the company’s confidential information and know-how from the side of an employee to whom this information was introduced in his labour relation. The first and major part of the thesis deals with the concept of the competition clause within the Czech legal system in general. It presents its history in the Czech (Czechoslovak) legislature from the beginning of 20th century to the present date. It tries to determine four different basic stages after each relevant amendment in the development of the legal institute of the competition clause after 1989: a. The absence of the concept in the Labour code until amendment No. 155/2000 Coll.. b. Labour Code after the amendment No. 155/2000 Coll. c. Labour Code after the amendment. No. 46/2004 Coll. d. And finally, the new Labour Code, introduced as act No. 262/2006 Coll. The thesis further analyses particular problems of contemporary legal regulation of the competition clause. It presents just introduced proposal of amendment to Labour Code expected to come into force by January 1st 2012. It also brings a brief summary of the position of this institute in business law, act. No. 513/1999 Coll. and in economic competition act. No. 143/2001 Coll. Marginal attention is devoted to these subject-matters describing its position within the statutes mentioned above and within the Criminal code, act. No. 40/2009 Coll. The final chapter studies the general aspects of the labour law of the Kingdom of the Netherlands, including the institute of the competition clause in the Dutch legal system. It shows similarities and difference between the Czech and the Dutch legal system.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Helena Theunissen 933 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Helena Theunissen 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Helena Theunissen 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 123 kB