velikost textu

Metody personálního výběru - diagnostický přínos sebedeskriptních a projektivních postupů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metody personálního výběru - diagnostický přínos sebedeskriptních a projektivních postupů
Název v angličtině:
Personality assessment methods - diagnostic contribution of the selfdescriptive and projective methods
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Stanislava Svěchotová
Školitel:
PhDr. Miluše Urbanová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Martin Cipro, Ph.D.
prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.
Id práce:
99907
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Klinická psychologie (XPSK)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 1. 2011
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Autorka předkládá projekt klasicky rozčleněný na teoretickou a empirickou část, přičemž těžiště práce leží v části teoretické. Ta se zaměřuje na širší a skryté sociální kontexty v oblasti aplikované psychologie zaměřené na výběr pracovníků. Osobnost a lidské vztahy jsou zde nahlíženy z psychoanalytické perspektivy - autorka přibližuje psychoanalytické pojetí lidské mysli a zaměřuje se na některé endopsychické struktury a nevědomé interaktivní procesy, které ovlivňují chování jednotlivce a dynamiku sociálních skupin. Tato teoretická perspektiva odhalující mnohovrstevnatost intrapsychického i interpersonálního rozměru se dostává do kontrastu s psychometrickým přístupem k osobnosti aplikovaným ve výzkumné části práce. Zde jsou podrobeny zkoumání tři různorodé psychodiagnostické metody a jejich výpovědní hodnota vztahující se k vybranému vzorku populace. Celkové zpracování široce pojatého projektu směřuje k reflexi specifik a limitů různých psychodiagnostických metod, prospěšnosti vícedimenzionálního přístupu k osobnosti ve všech oblastech aplikované psychologie. Autorka dochází k závěru, že při diagnostické činnosti je důležité, aby měl psycholog kromě aplikace měřících nástrojů na zřeteli svá teoretická východiska a připouštěl vlastní kognitivní limity, charakterová a motivační specifika, jež jej vedou k identifikaci s určitými idejemi a profesními skupinami.
Abstract v angličtině:
The author presents a project classically divided into a theoretical and an empirical part, the focus of the work lies in the theory. It is focused on the broader and hidden social contexts in the field of applied psychology, focusing on recruitment. Personality and human relations are approached from a psychoanalytic perspective - the author brings the psychoanalytic concept of the human mind and focuses on some intrapsychic structures and unconscious interactive processes that influence individual behavior and dynamic of social groups. This theoretical perspective revealing the multiplicity of intrapsychic and interpersonal dimension comes into contrast with the psychometric approach to personality applied in the empirical part. Here are examined three heterogeneous psychodiagnostic methods and their predictive value in relation to a sample of the population. The total processing of the broad-based project is designed to reflect the specifics and limits of different psychodiagnostic methods, usefulness of multidimensional approach to personality in all areas of applied psychology. The author concludes that it is important for a psychologist apart from applying measurement instruments to keep in mind his theoretical issues and admit his own cognitive limits and specifics of character and motivation that lead him to the identification with certain ideas and professional groups.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Stanislava Svěchotová 1.08 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Stanislava Svěchotová 171 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Stanislava Svěchotová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Stanislava Svěchotová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miluše Urbanová, CSc. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Cipro, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc. 74 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 53 kB