velikost textu

Sexuální zneužití v dětství: výsledky reprezentativního výzkumu sexuálního chování populace ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sexuální zneužití v dětství: výsledky reprezentativního výzkumu sexuálního chování populace ČR
Název v angličtině:
Child sexual abuse: findings of the representative study on sexual behaviour of the Czech population
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Sakař, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
Oponenti:
MUDr. Ivo Procházka, CSc.
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Id práce:
99899
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Klinická psychologie (XPSK)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 1. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce se věnuje problematice sexuálního zneužívání v dětství. Analyzuje a zhodnocuje výsledky reprezentativního výzkumu „Sexuálního chování populace České republiky“. Nabízí podstatné doplnění stávajících poznatků o sexuálním zneužívání dětí v ČR. Cíl výzkumu: Cílem studie je zjištění prevalence a základních charakteristik sexuálního zneužití v populaci českých žen a mužů, dále srovnání skupin sexuálně zneužitých a nezneužitých osob z hlediska jejich základních demografických charakteristik, psychosexuálního vývoje, partnerské a sexuální adaptace, rizikového sexuálního chování, násilné sexuální zkušenosti a názorů souvisejících se sexualitou a konečně zachycení trendů v oblasti sexuálního zneužívání dětí v ČR v období mezi lety 1993 a 2003. Výzkumná metoda: Kvantitativní výzkumný projekt je součástí longitudinálního výzkumu sexuálního chování a postojů obyvatel České republiky. Sexuální zneužívání v dětství je jednou z oblastí, na které se původní výzkum zaměřuje. Terénní sběr dat proběhl na konci roku 2003 dotazníkovou formou. Dotazník skládající se z 37 otázek zaměřených na exploraci sexuálních zkušeností, sexuálního chování, obtíží spojených se sexuální aktivitou, názorů souvisejících se sexualitou dotazované osoby atd., byl administrován anonymně ve dvou verzích, jedné pro muže a jedné pro ženy. Získaná data byla zpracována statistickým programem SPSS. Výzkumný soubor: Výzkumný vzorek tvoří 1000 mužů a 1000 žen starších 15 let. Jde o reprezentativní soubor populace České republiky, který byl sestaven kvótním výběrem (pohlaví, ekonomická aktivita, místo (region-kraj) a velikost bydliště) na základě údajů z posledního sčítání lidu z roku 2001.
Abstract v angličtině:
The thesis addresses the issue of child sexual abuse. It analyses and evaluates findings of the representative research on “Sexual behaviour of the Czech population”. It offers a substantial extension of present knowledge about child sexual abuse. The aim of the research: The objective of the study consists in ascertaining the prevalence and basic characteristic of the child sexual abuse (CSA) among Czech men and women; comparing of a group of sexually abused persons with a group of non-abused persons on the grounds of their demographic characteristics, psychosexual development, relational and sexual adaptation, risk sexual behaviour, violent sexual experience and attitude toward sexuality, and finally in registering the trends in the field of child sexual abuse in the Czech Republic from 1993 to 2003. Research method: The quantitative research project is a part of the longitudinal research into sexual behaviour and attitudes of the Czech population. Child sexual abuse issue is one of the areas considered by original research. Data were collected by a questionnaire at the end of the year 2003. Anonymously administrated questionnaire has two versions, one for men and one for women. Each version consists of 37 items considering sexual experience, sexual behaviour, difficulties connected to sexual activity, attitudes associated with sexuality etc. Obtained data were analysed by SPSS computer programme. Research sample: Research sample consists of 1000 men and 1000 women older than 15 years of age. Representative research sample was configured on the basis of the last population census conducted in 2001. Results: In total 7% (131) of respondents identified themselves as victims of child sexual abuse. 2% (38) of all participants were sexually abused repeatedly. Females became victims of child sexual abuse (CSA) more frequently than males (11% and 3%, respectively). Changes in prevalence of CSA in 1993, 1998 and 2003 do not correspond to any decreasing or increasing tendency. Children became victims of CSA most often between the age of 13 and 15. Perpetrators of CSA were mostly males (93%). Less than one-third of perpetrators were absolute strangers to the victims. Most of the perpetrators of CSA known to female victims were relatives from primary or extended family (40%).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Sakař, Ph.D. 967 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Petr Sakař, Ph.D. 181 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Sakař, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Sakař, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Ivo Procházka, CSc. 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 65 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 36 kB