velikost textu

Odstoupení od smlouvy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odstoupení od smlouvy
Název v angličtině:
Withdrawal from a Contract
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Lenka Fialová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
99878
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 3. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
odstoupení od smlouvy, zánik závazků, občanský zákoník
Klíčová slova v angličtině:
withdrawal from a contract, discharge of obligations, Civil Code
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá občanskoprávní problematikou odstoupení od smlouvy. Úvodní část práce je zaměřena na základní východiska, zejména zařazení zkoumaného institutu do systému práva a zásady ovládající smluvní závazkové právo. Další kapitoly se již věnují výhradně zkoumanému institutu, tedy samotnému pojmu, podstatě, významu, formě, náležitostem, podmínkám a promlčením práva na odstoupení od smlouvy. Pozornost je věnována zákonným i smluvně dohodnutým důvodům umožňujícím užití tohoto institutu, a dále důsledkům a účinkům, které odstoupení od smlouvy vyvolává. V práci je také pojednáno o smluvních ujednáních, která zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena. Samostatná kapitola je věnována řešení problematiky účinků odstoupení od kupní smlouvy o převodu nemovitosti, včetně posouzení vlivu odstoupení na smluvní strany i třetí osoby v případě, že je od kupní smlouvy odstoupeno až poté, co je nemovitost převedena na osobu či osoby na původním smluvním vztahu nezúčastněné. V dalších kapitolách je zpracována právní úprava odstoupení od smlouvy ve Spolkové republice Německo, a úprava tohoto institutu v nezávazném Návrhu společného referenčního rámce (DCFR) a Principech evropského smluvního práva (PECL) včetně jejich srovnání s platnou občanskoprávní úpravou i navrhovaným zněním připravovaného občanskoprávního kodexu.
Abstract v angličtině:
Abstract This rigorosum thesis deals with the civil issue – withdrawal from the contract under the condition of the Czech legal system. The introduction focuses on essential points especially classification of the withdrawal from a contract into legal system and principles of contractual law of obligations. The other chapters exclusively pay attention to the analysed institute itself, its nature, relevance, form, legal essentials, requirements and limitation of the right to withdraw from a contract. The author devotes the attention to legal and contract grounds, which enables to use withdrawal from a contract and to the legal consequences and effects, which the withdrawal from a contract induces. The thesis also covers the issue of contractual provisions, which stays valid despite the withdrawal from a contract. One single chapter deals with the appropriate solution of the effect of the withdrawal from a contract to sell and transfer the title to real property including a review of effect of the withdrawal from a contract upon the contracting parties and third persons in case there is the withdrawal from a such contract after the transfer of the real estate to the contracting party/parties which has/have not participated in the original civil law relation. In the next chapter the regularization of the withdrawal from a contract in Federal Republic of Germany is described. It involves the legal form of such an institute in the non- binding Draft Common Frame of Reference (DCFR) and the Principles of European Contract Law (PECL) including their comparison with valid civil legislation and even with the proposed version of the new Civil Code.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lenka Fialová 865 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lenka Fialová 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lenka Fialová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 416 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 373 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 139 kB