velikost textu

Dopady cestovního ruchu na rezidenty; případová studie Lipno nad Vltavou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dopady cestovního ruchu na rezidenty; případová studie Lipno nad Vltavou
Název v angličtině:
Impacts of Tourism on Residents; Case Study Lipno nad Vltavou
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavlína Kubů
Vedoucí:
RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Michal Semian
Id práce:
99840
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie a geografie se zaměřením na vzdělávání (UBBZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dopady cestovního ruchu na rezidenty, Lipno nad Vltavou, turismus
Klíčová slova v angličtině:
impacts of tourism on residents, Lipno nad Vltavou, tourism
Abstrakt:
Dopady cestovního ruchu na rezidenty; případová studie Lipno nad Vltavou Abstrakt: Obec Lipno nad Vltavou se v současné době stává jedním z největších a nejlépe vybavených turistických středisek nejen v jižních Čechách, ale v rámci celého Česka. Cílem předkládané bakalářské práce je především analyzovat dopady cestovního ruchu na rezidenty obce Lipno nad Vltavou a zachytit tak stávající fenomén razantního rozvoje turismu na sledovaném území. Vlastní praktická část předkládané bakalářské práce je věnována podrobným charakteristikám sledovaného území z pohledu historie, lokalizace, infrastruktury a demografie, v závěru práce jsou pak vyhodnoceny výsledky získané hlavně díky vlastnímu dotazníkovému šetření. klíčová slova: dopady cestovního ruchu na rezidenty, Lipno nad Vltavou, turismus
Abstract v angličtině:
Impacts of Tourism on Residents; Case Study Lipno nad Vltavou Abstract: Lipno nad Vltavou is currently becoming one of the largest and best equipped tourist resorts not only in South Bohemia but also throughout the Czechia. The objective of the bachelor thesis is especially to analyze the impact of tourism on residents of monitored community and transcribe the present phenomenon of strong development of tourism in the monitored area. Own practical part of the presented bachelor thesis is dealt with characteristics of the monitored area from the perspective of history, location, infrastructure and demography, at the end are evaluated the results obtained mainly through own questionnaire survey. key words: impacts of tourism on residents, Lipno nad Vltavou, tourism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavlína Kubů 636 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Pavlína Kubů 6.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavlína Kubů 20 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavlína Kubů 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Dana Fialová, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Michal Semian 99 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. 80 kB