velikost textu

Československo a Kuba v letech 1959 - 1962

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Československo a Kuba v letech 1959 - 1962
Název v angličtině:
Czechoslovakia and Cuba in the years 1959 - 1962
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Hana Vondráková Bortlová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.
Id práce:
99821
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Iberoamerikanistika (XIBE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 12. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce analyzuje dosud málo probádané téma vztahů Kuby a Česko-slovenska v prvních letech kubánské revoluce (konkrétně 1959–1962). Opírá se především o archivní dokumenty tehdejšího čs. komunistického vedení, ministerstva zahraničních věcí, ministerstva zahraničního obchodu a civilní rozvědky (součást tehdejšího ministerstva vnitra). Kapitola, je-jímž předmětem je čs. propaganda zabývající se Kubou, je výsledkem stu-dia dobového tisku a tzv. odborných publikací. Československo na Kubě působilo jako důležitý prostředník sovět-ského vlivu. Čs. výrobky, známé na Kubě už z meziválečného období, ale i z časově méně vzdálené éry Batistovy, zpočátku vhodně doprovázely ex-port sovětské ideologie (léta 1959–1960), později – od druhé poloviny roku 1961, kdy Kuba vstupuje do „socialistického tábora“ – se staly ne-zbytnou součástí tzv. internacionální pomoci, kterou sovětský blok Kubě poskytoval. Hospodářská pomoc, zejména investiční celky hrazené ze štědrých úvěrů a dodávky čs. zbraní pak tvořily pilíř čs. politiky vůči Kubě. V souladu se sovětskými zájmy participovalo Československo na konsoli-daci kubánského socialistického režimu ještě dalšími způsoby: pomáhalo organizovat kubánské bezpečnostní služby, příslušníkům kubánských oz-brojených sil poskytovalo vojenský výcvik nebo na Kubu vysílalo své ar-mádní experty. Důležitou roli hrála také vědeckotechnická pomoc, kam spadalo vysílání expertů a poradců na Kubu, nebo poskytování stipendií mladým Kubáncům ke studiu na čs. vysokých školách. Dynamický rozvoj vztahů s Kubou na přelomu 50. a 60. let způsobil také vzestup zájmu Československa o latinskoamerický region. V roce 1960 existovala představa, že Československo by v Latinské Americe moh-lo přes Kubu působit jako „ledoborec socialistického tábora“. Třebaže tato koncepce měla jepičí život, vlny zájmu o Latinskou Ameriku se podařilo využít pro vytvoření akademického zázemí a zlepšení studijních a badatel-ských možností. Řada čs. hispanistů a iberoamerikanistů měla poprvé od r. 1939 možnost vycestovat do hispanofonní země. Značně vzrostla také překladatelská činnost, v českém překladu například poprvé vyšly dějiny literatur zemí Latinské Ameriky. V příhodné atmosféře druhé poloviny 60. let pak bylo na FF UK založeno Středisko ibero-amerických studií.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Vondráková Bortlová, Ph.D. 2.1 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Hana Vondráková Bortlová, Ph.D. 2.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Vondráková Bortlová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Vondráková Bortlová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. 49 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Romana Jensenová 75 kB