velikost textu

Podpora cestovního ruchu v chráněných územích na příkladu Národního parku Šumava

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podpora cestovního ruchu v chráněných územích na příkladu Národního parku Šumava
Název v angličtině:
Tourism promotion in protected areas: case study the Šumava National Park
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Stanislav Rataj
Vedoucí:
RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Martina Hupková, Ph.D.
Id práce:
99814
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou podpory cestovního ruchu v chráněných územích s příkladem Národního parku Šumava. Toto sociogeograficky poměrně komplikované území, které bylo zasazeno do prostoru řízené ochrany přírody, hledá jednu z vhodných cest, jak se dál rozvíjet i v podmínkách 21. století. Cestovní ruch je jednou z možných variant vzhledem k přírodním podmínkám a existující turistické infrastruktuře. Tato bakalářská práce seznamuje s významem tohoto odvětví na Šumavě, s formami cestovního ruchu, které jsou vhodné pro provoz v chráněných územích a konkrétními projekty podporující cestovní ruch z hlediska vybraných skupin aktérů působících ve sledovaném území. Součástí práce byl terénní průzkum provedený formou řízeného rozhovoru s představiteli lokálního rozvoje a komentář představitele Ministerstva životního prostředí ČR k problematice řízení cestovního ruchu v Národním parku Šumava.
Abstract v angličtině:
The work deals with the promotion of tourism in protected areas with the example of the Šumava National Park. This geografic fairly complicated region, which is developing in the area of nature protection management, is looking for one of the appropriate ways to develop even in the 21st century. Tourism is one of the possible variations thanks to natural conditions and existing tourism infrastructure. The Bachelor thesis introduces the importance of this sector in the Šumava Mountains, suitable forms of tourism in protected areas and specific projects to promote tourism in light of selected groups of actors operating in the monitored area. The field survey work contains the interview with local development officials and representatives of the Ministry of Environment on the issue of environmental management of tourism in the Šumava National Park.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Stanislav Rataj 2.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Stanislav Rataj 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Stanislav Rataj 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Dana Fialová, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Martina Hupková, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. 81 kB