velikost textu

Dusík a jeho transport v přírodních vodách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dusík a jeho transport v přírodních vodách
Název v angličtině:
Nitrogen and its transport in natural waters
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Jolana Hrubá
Vedoucí:
RNDr. Josef Datel, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jiří Vaněk
Id práce:
99775
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Hospodaření s přírodními zdroji (HPZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce je literární rešerší zabývající se dusíkem vyskytujícím se v přírodních vodách a jeho vlivem na vodní ekosystémy. Další popsanou problematikou je zjištění původu dusíku v přírodních vodách a způsoby možné eliminace jeho koncentrací, mimo jiné i čištění odpadních vod. Tuto práci je možné použít pro praktický výzkum jako literární rešerši dané problematiky a způsobů jejího řešení.
Abstract v angličtině:
SUMMARY This thesis is literature search dealing with the nitrogen present in natural waters and its impact on aquatic ecosystems. Another described issue is the origin of nitrogen in natural waters, and possible ways of eliminating its concentration, including wastewater treatment. This work can be used for practical research as a literature review of the issue and ways of its solution.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jolana Hrubá 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jolana Hrubá 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jolana Hrubá 4 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Josef Datel, Ph.D. 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Vaněk 180 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc. 81 kB