velikost textu

Vliv procesu suburbanizace na demografický vývoj a kapacity školských zařízení v zázemí Prahy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv procesu suburbanizace na demografický vývoj a kapacity školských zařízení v zázemí Prahy
Název v angličtině:
Influence of the suburbanization process on demographic development and capacities of education facilities in Pragueʼs hinterland
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Benáčková
Vedoucí:
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Id práce:
99773
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Demografie (B1303)
Obor studia:
Demografie se sociální geografií (DG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
suburbanizace, zázemí Prahy, demografický vývoj, kapacity školských zařízení
Klíčová slova v angličtině:
suburbanization, hinterland of Prague, demographic development, capacity of education facilities
Abstrakt:
Hlavním cílem bakalářské práce je studium dopadů suburbanizace na demografický vývoj obcí v zázemí Prahy a na kapacity školských zařízení ve vybraných obcích. V práci se zabývám rovněž hodnocením přístupů představitelů těchto obcí k nastavování podmínek pro školní a předškolní docházku pro své obyvatele. S nárůstem počtu obyvatel a proměnou jejich věkové struktury se v obcích pražského zázemí zvyšuje poptávka po určitém typu občanské vybavenosti. V souvislosti s vysokým nárůstem počtu dětí jsou v současnosti častým problémem příměstských obcí kapacity mateřských a základních škol. Způsob, jakým obce řeší kapacitní problémy školských zařízení, jsem sledovala v sedmi obcích jihovýchodního zázemí Prahy. Přístup k tomuto problému se v jednotlivých obcích liší zejména podle toho, zda obec zřizuje vlastní základní školu. Obecně lze ale říci, že nedostatečné kapacity školských zařízení nejsou pro obce důvodem k regulaci další výstavby a rozšiřování obce
Abstract v angličtině:
The objective of the thesis is to study impacts of suburbanization on demographic development of the hinterland of Prague and on capacities of education facilities in selected municipalities. The paper assesses the approaches taken by representatives of these municipalities to set conditions for provision of school and preschool education to their citizens. The demand for civil amenities gradually increases as a result of population growth and specific age structure changes. Many suburban municipalities thus often face the same problem: low capacities of kindergartens and elementary schools caused by a growing population of children. Most research focused on the approaches of seven case study municipalities from the southeastern hinterland of Prague to the solution of the capacity issues. A policy of respective municipalities differs based on the fact whether or not it runs its own school. However, the lack of capacities of education facilities does not generally force the municipalities to regulate a further housing construction and the expansion of the community.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Benáčková 4.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Benáčková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Benáčková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Petra Špačková, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc. 81 kB