velikost textu

Srovnání ústavního vývoje v České republice a Slovenské republice po rozpadu federace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání ústavního vývoje v České republice a Slovenské republice po rozpadu federace
Název v angličtině:
A comparison of the constitutional development in the Czech Republic and the Slovak Republic after the breakdown of the federation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ing. Jana Rácová
Vedoucí:
doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
Oponent:
JUDr. Jiří Hřebejk
Id práce:
9975
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra ústavního práva (22-KUP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
30. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
SROVNÁNÍ ÚSTAVNÍHO VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE PO ROZPADU FEDERACE Cílem této práce je srovnání ústav České republiky a Slovenské republiky a ústavního vývoje obou států po rozpadu Československa. Zvláštní pozornost je věnována ústavním změnám souvisejícím se začleňováním obou států do integračních svazků, dále historickému kontextu, tj. ústavnímu vývoji Československa a procesu jeho rozpadu, charakteru česko-slovenských vztahů a v neposlední řadě též k vývoji vnitřní i zahraniční politiky obou států, která do jisté míry utvářela také ústavní vývoj v ČR a SR. Práce zkoumá dopad těchto faktorů na utváření ústavního a politického vývoje v obou státech a jeho konsekvence. Za použití metod ústavní komparatistiky je zkoumán dopad těchto faktorů na utváření ústavního a politického vývoje v obou státech a jeho konsekvence. Podrobněji se práce zabývá vlivem objektivních integračních faktorů na ústavní vývoj v obou státech a sbližování ústavních řádů obou zemí na základě uvedených integračních tendencí. Stranou pozornosti nezůstává rovněž hodnocení úrovně ústavnosti v obou zemích 15 let po rozpadu společného státu a rozbor důvodů tohoto stavu. Květen 2008
Abstract v angličtině:
COMPARISON OF CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT IN THE CZECH AND SLOVAK REPUBLICS AFTER THE BREAKUP The purpose of this thesis is to compare the constitutions and the constitutional development of the Czech and Slovak Republics after the breakup of Czechoslovakia. Particular attention is dedicated to the constitutional changes connected with the integration of both states into various international and transnational entities as well as to the historical context, i.e. the constitutional development of Czechoslovakia and the process of its breakup, the character of Czech-Slovak relations, and the development of both internal and international politics of both states, which to a certain extent also formed the constitutional development in the Czech and Slovak Republics. With the use of methods of constitutional comparatistics, the effects of these factors on forming the constitutional and the political development in both states and its consequences are further explored. In particular, the thesis deals with the influence of objective integration factors on the constitutional development in both countries and the approximation of constitutional orders of both states on the basis of the afore-mentioned integration tendencies. Lastly, the thesis aims to assess the level of constitutionality in both states 15 years after the breakup of the Czechoslovak Federation and the analysis of this situation. May 2008
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ing. Jana Rácová 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ing. Jana Rácová 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ing. Jana Rácová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jana Reschová, CSc. 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Hřebejk 245 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 162 kB