velikost textu

Mezinárodní únosy dětí a Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezinárodní únosy dětí a Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
Název v angličtině:
International abduction of children and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Monika Matysová
Vedoucí:
doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.
Id práce:
99734
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
4. 4. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mezinárodní únosy dětí, Haagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, nařízení Brusel II. bis, Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod.
Klíčová slova v angličtině:
International abduction of children, Hague Convention on Civil Aspects of International Child Abduction, Council Regulation (EC) No 2201/2003, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
Abstrakt:
Resume Klíčová slova: Mezinárodní únosy dětí, Haagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, nařízení Brusel II. bis, Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Předkládaná rigorózní práce na téma: „Mezinárodní únosy dětí a Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod“ si klade za cíl nahlédnout na problematiku mezinárodních únosů dětí z pohledu vnitrostátního, mezinárodního a evropského práva a zobrazit jejich vzájemné propojení. K demonstraci uvedeného bude využita analýza judikatury národních soudů, Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“) a Soudního dvora EU. Pozornost bude věnována zejména interpretaci jednoho z nejdůležitějších mezinárodních instrumentů mezinárodních únosů dětí – Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí (dále jen „Haagská úmluva“) ze strany ESPL. Jelikož se případy mezinárodně unesených dětí dotýkají nejen práva na respektování rodinného života ve smyslu čl. 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „EÚLP“), ale i práva na spravedlivý proces, bude rovněž věnována pozornost ustanovení čl. 6 EÚLP. Tato rigorózní práce se dělí celkem na pět kapitol. V první kapitole se nejprve zastavím u vymezení klíčových pojmů – mezinárodní únos dítěte, jeho odlišení od bránění styku s dítětem a rodinný život ve smyslu čl. 8 EÚLP. Ustanovení čl. 8 EÚLP předvídá z pohledu mezinárodních únosů dětí nejen negativní závazek státu, zdržet se všech zásahů do práva na respektování rodinného života, ale rovněž pozitivní závazek státu spočívající v zajištění znovushledání rodiče-neúnosce s jeho dítětem, zajištění kontaktu poškozeného rodiče s dítětem během probíhajícího řízení o navrácení dítěte atd. Druhá kapitola se věnuje nejen rozboru nejpoužívanější mezinárodní lidsko-právní úmluvy na poli mezinárodních únosů dětí – Haagské úmluvě, ale rovněž Úmluvě o právech dítěte, Evropské úmluvě o uznání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí a Úmluvě o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí. V pořadí třetí kapitola této rigorózní práce nesoucí název „Evropská legislativa zabývající se problematikou mezinárodních únosů dětí“ se zaobírá výkladem relevantních ustanovení nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (dále jen „Nařízení Brusel II. bis“). Podtrhnut je zejména vztah nařízení Brusel II. bis k Haagské úmluvě. Čtvrtá kapitola bude patřit vnitrostátní právní úpravě, která novelou č. 295/2008 Sb. zařadila do občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“) ustanovení § 193a až 193e OSŘ, která upravují řízení o navrácení dítěte. V této části jsem se také zaměřila na judikaturu českých soudů v oblasti mezinárodních únosů dětí a to konkrétně judikaturu vztahující se k důvodům pro nenavrácení dítěte ve smyslu čl. 13 Haagské úmluvy. Jádrem této rigorózní práce je poslední kapitola, jejímž účelem je analyzovat vybranou judikaturu ESLP vztahující se k mezinárodně uneseným dětem. Tuto část jsem pracovně rozdělila na judikaturu zabývající se povinností respektovat a správně interpretovat Haagskou úmluvu, důvody nenavrácení dítěte ve smyslu čl. 13 Haagské úmluvy, délce řízení o navrácení dítěte a výkonu rozhodnutí o navrácení dítěte. V každé uvedené podčásti se budu věnovat vybraným rozhodnutím, z nichž vyvodím obecné principy rozhodovací činnosti ESLP. Dále se v rámci této kapitoly budu věnovat rovněž vybraným rozsudkům Soudního dvora EU. V samotném závěru se pokusím o zhodnocení stávající právní úpravy s ohledem na praktické poznatky vyplývající z judikatury ESLP a Soudního dvora EU a jejich možné směřování do budoucnosti.
Abstract v angličtině:
Summary “International abduction of children and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms” Keywords: International abduction of children, Hague Convention on Civil Aspects of International Child Abduction, Council Regulation (EC) No 2201/2003, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The aim of the submitted doctoral thesis entitled “International abduction of children and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms” is to examine the issue of international child abduction from the domestic, international and European perspectives and show their interconnections. To demonstrate this, the thesis will analyze the practices of national courts, the European Court of Human Rights (hereinafter referred to as the ECHR) and the European Court of Justice (hereinafter referred to as the ECJ). Attention will be paid mainly to the interpretation of one of the most important international child abduction instruments, The Hague Convention on Civil Aspects of International Child Abduction (hereinafter referred to as the Hague Convention), by the ECHR. As cases of international child abduction concern only the right to respect for one's private and family life within the meaning of Article 8 of the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter referred to as the European Convention), but also the right to a fair trial, the thesis will also deal with Article 6 of the European Convention. This doctoral thesis is divided into five chapters. Chapter 1 will first define key terms such as international child abduction, its differentiation from preventing the child’s contact with a parent and the family life within the meaning of Article 8 of the European Convention. In terms of international child abduction, the provisions of Article 8 of the European Convention not only foresee state’s negative obligation to refrain from any interference with the right to respect one’s private and family life, but also state’s positive obligation to arrange for a reunion between the parent (non- abductor) and the child and a contact between the injured parent and the child while a proceeding to return to child is in progress, etc. Chapter 2 contains not only an analysis of the most frequently applied international human rights convention in the area of international child abduction, the Hague Convention, but also deals with the European Convention on Recognition and Enforcement of Decisions concerning Custody of Children and on Restoration of Custody of Children and the Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children. Chapter 3 of the thesis, entitled “European Legislation Addressing the Issue of International Child Abduction” explores the construction of relevant provisions of Council Regulation (EC) No 2201/2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) No 1347/2000 (hereinafter referred to as the Brussels II Bis Regulation). It emphasizes mainly the relationship between Brussels II Bis Regulation and the Hague Convention. Chapter 4 is dedicated to domestic legal regulations that included the provision of Sections 193a through 193e on proceedings to return a child into the Rules of Civic Procedure by means of amended Act No 295/2008 Coll. This chapter also deals with the practices of Czech courts with respect to international child abduction, namely the practices related to reasons for not returning a child within the meaning of Article 13 of the Hague Convention. The core of this doctoral thesis is the last chapter whose purpose is to analyze the selected practices of the ECHR related to internationally abducted children. In terms of organization, this chapter is divided into the practices dealing with the obligation to respect and correctly interpret the Hague Convention, the reasons for not returning a child within the meaning of Article 13 of the Hague Convention, the length of the proceeding to return a child and the enforcement of a judgment to return a child. Each sub-chapter is dedicated to selected judgments from which general principles are derived concerning the decision-making of the ECHR. Furthermore, this chapter also covers selected judgments by the European Court of Auditors. The conclusion attempts to assess the existing legal regulations with respect to practical findings resulting from the practices of the ECHR and the European Court of Justice and their possible future development.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Monika Matysová 854 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Monika Matysová 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Monika Matysová 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D. 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc. 279 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 141 kB