velikost textu

Právní ochrana loga z hlediska autorského zákona a zákona o ochranných známkách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní ochrana loga z hlediska autorského zákona a zákona o ochranných známkách
Název v angličtině:
Legal protection of logo in a view of Copyright Act and Trade Mark Act
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucie Krbová
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petra Žikovská
Id práce:
99728
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
26. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
logo, ochranná známka, autorské právo
Klíčová slova v angličtině:
logo, trademark, copyright law
Abstrakt:
Abstrakt V této diplomové práci jsem se snažila vysvětlit problematiku právní ochrany loga v České republice. Toto téma jsem si vybrala proto, že logo je každodenní součástí života každého z nás a pomáhá nám dělat důležitá rozhodnutí. Logo není právním termínem a velice často je těžké ho i definovat. To však neznamená, že nepožívá právní ochrany, což mnohdy záleží na tom, jak budeme logo pojímat. Obvykle je chráněno jako značka a v mnoha případech registrováno jako ochranná známka, což mu dává plnou ochranu právem ochranných známek. Ale i neregistrovaná loga požívají určité právní ochrany a navíc spolu s registrovanými logy jsou zároveň vždy chráněna právem proti nekalé soutěži. Velice často jsou loga také autorským dílem a jsou chráněna autorským zákonem. V první části této práce jsem se věnovala právní ochraně loga z hlediska autorského zákona a vysvětlila, jaké podmínky logo musí splňovat, aby tímto zákonem mohlo být chráněno. Dále jsem nastínila práva autora loga, proces poskytnutí těchto práv třetím osobám a nakonec, jak se autor případně může domáhat ochrany svých práv. Ve druhé části práce jsem popsala logo jako ochrannou známku. To znamená, jaké náležitosti musí splňovat, aby mohlo být jako ochranná známka registrováno, dále proces této registrace a také práva vlastníka ochranné známky a možnost, jak se případnému porušování práv bránit. Nakonec jsem se věnovala i problematice nezapsaných označení a jejich právní ochraně. Důležité bylo zmínit i fakt, že logo může být chráněno zákonem o ochranných známkách a autorským zákonem zároveň. To znamená, že dochází k souběhu ochrany. Použití zákona bude vždy záležet na tom, jakým způsobem jsou práva k logu porušována.
Abstract v angličtině:
Abstract In this thesis I explain the problematic situation presented by the legal protection of logos in the Czech Republic. I chose this topic because logos are a daily part of everyones‘ lives helping us make important every day decisions. Yet logo is not a legal term and sometimes it can be difficult to define what logo actually is. This doesn’t mean to say that logos do not have legal protection. It always depends on the definition of logo. Usually a logo enjoys the same rights as the brand it represents giving it equal protecton under the law. In many cases logos are a registered trademark giving it full protection under the trademark act. Even unregistered logos enjoy some of the same protections afforded to registered logos and it may be additionally protected by unfair competition laws. Often logos are the work of a single artist and therefore covered by the copyright act. In the opening of the thesis I wrote about the legal protection of logos in view of the copyright act and explained the requirements a logo must meet to qualify for protection under this act. Thustly explaining the rights possessed by the author of the logo, the process of transfering those rights to another person, and finally what measures the author can take to defend his rights. Next, I desribed logo in the terms of a trademark, explaining the obligations a logo must fulfill to be registred as a trademark, the process of registration, the rights of the trademark owner, and the measures an owner may take to protect the rights of the trademark. Additionally, I decribed the problems of unregistered trademarks and the protection under the law for them. To conclude, many time logos are dually protected by both the copyright act and trademark act. The protection is dependent on the nature of the offense against the logo.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Krbová 899 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Krbová 236 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Krbová 237 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petra Žikovská 106 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Dr. iur. h. c. Jan Kříž, CSc. 80 kB