text size

Charakteristika časopisu Malý čtenář v letech 1882-1895

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Charakteristika časopisu Malý čtenář v letech 1882-1895
Titile (in english):
Characteristic of magazine "Malý čtenář" 1882-1895
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Mgr. Gabriela Křesťanová
Supervisor:
PhDr. Věra Brožová
Opponent:
prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Thesis Id:
99661
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra české literatury (41-KCL)
Study programm:
Specialization in Education (B7507)
Study branch:
Czech Language Oriented at Education - History Oriented at Education (B ČJ-D)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
05/09/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
časopis "Malý čtenář", literatura pro děti a mládež, 19. století
Keywords:
magazine "Malý čtenář", children's literature and juvenilia, 19th century
Abstract (in czech):
Abstrakt Časopis Malý čtenář vycházel v letech 1882-1941. Jednalo se o časopis pro děti a mládež, který byl spojen především s úctou k národu, vlastenectvím a českým venkovem. Ve svých počátcích se neobešel bez moralizování. Vypracoval se v jeden z nejvýznamnějších českých časopisů pro děti. Ve své práci jsem se zabývala dobou vzniku časopisu, od roku 1882 do roku 1895. V těchto letech přešel od původních autorů, kterými byli poděbradští učitelé Vognar, Zelený a Smetana, do nakladatelství J. R. Vilímka. Zlepšila se kvalita článků. Do Malého čtenáře psaly významné osobnosti české literatury, byli to například Eliška Krásnohorská, Adolf Heyduk, Karel Václav Rais nebo Josef Václav Sládek. Zabývala jsem se zvlášť poezií a prózou v době před rokem 1887 a po tomto roce. Zajímala mě měnící se skladba příspěvků, především se zvyšovalo množství dobrodružné a historické povídky. Zajímalo mě využití jednotlivých žánrů dětské literatury, vše jsem sledovala na konkrétních příkladech. Zaměřila jsem se na slavné spisovatele, ale sledovala jsem i ty méně významné přispěvatele. Výsledkem práce byl přehled o struktuře časopisu, nejvýznamnějších žánrech a spisovatelích. Na příkladech se potvrdila zvyšující se kvalita článků. Časopis mi poskytl vhled do literatury pro děti a mládež na konci 19. století.
Abstract:
Abstract Magazine Malý čtenář published between 1882-1941. It was a magazine for children and youth, which was associated primarily with respect to the nation, patriotism and the Czech countryside. In its early days was moralizing. It became one of the most important Czech magazine for children. In my work I looked at the time of the magazine from 1882 to 1895. In those years passed it the original authors, who were teachers from Poděbrady Vognar, Zelený and Smetana, to the publisher J. R. Vilímek. The quality of articles improved. For Malý čtenář wrote prominent personalities of Czech literature, for example Eliška Krásnohorská, Adolf Heyduk, Karel Václav Rais or Josef Václav Sládek. I have dealt with poetry and prose at the time before 1887 and after this year. I was interested in changing the structure of articles, especially the increasing number of historical and adventure stories. I was interested in using different genres of children´s literature, everything I looked at specific examples. I focused on the famous writers, but I watched the most minor writers too. The result of the work was an overview of the structure of the magazine, the most important genres and writers. The examples confirm the growing quality of the articles. The magazine provided me with insight into literature for children and youth in the late 19th century.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Gabriela Křesťanová 648 kB
Download Abstract in czech Mgr. Gabriela Křesťanová 111 kB
Download Abstract in english Mgr. Gabriela Křesťanová 109 kB
Download Supervisor's review PhDr. Věra Brožová 78 kB
Download Opponent's review prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 40 kB
Download Defence's report 89 kB