velikost textu

Ediční činnost Bohuslava Tablice (Kapitola z dějin slovensko-českých lingvoliterárních a kulturních vztahů)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ediční činnost Bohuslava Tablice (Kapitola z dějin slovensko-českých lingvoliterárních a kulturních vztahů)
Název v angličtině:
The editorial work of Bohuslav Tablic (A chapter from the history of Slovak-Czech lingual, literary and cultural relations)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Mgr. Martina Bekešová, Ph.D.
Vedoucí:
doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc.
Oponenti:
doc. Miloslav Vojtech, Ph.D.
Mgr. Gizela Gáfriková, CSc.
Id práce:
99658
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Program studia:
Filologie (M7310)
Obor studia:
Slavistická studia se specializací slavistika všeobecná a srovnávací (SLAV)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
27. 12. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce představuje ediční činnost Bohuslava Tablice (1769–1832), jednoho z nejvýznamnějších představitelů první fáze slovenského národního obrození, všestranného vzdělance, básníka, překladatele, literárního historika a teoretika, evangelického kněze a. v. a aktivního udržovatele česko-slovenského literárního společenství. Analyzuje Tablicův způsob vydání tří svazků starší slovenské básnické produkce, a to duchovně-reflexivní skladby Štěpána Pilárika Sors Pilarikiana (Žilina, 1666) v edici nazvané Pamětné příhody Štěpána Pilaříka (Uherská Skalice, 1804), resp. světské básnické produkce slovenské provenience z konce 18. století ve dvou svazcích Slovenských veršovců (Uherská Skalice 1805, Vacov 1809), kam zařadil česko-slovenské (výjimečně i dvě latinské) básně autorské – satiry a reflexivní básně Jána Chrastiny (1729– 1799), satiry a příležitostné básně Jána Demiana (1734–1799), příležitostné skladby Michala Institorise Mošovského (1733–1803, jeho autorství je nejisté) a Augustina Doležala (1737–1802), satiry Jána Sabova – i dvě anonymní písně o zbojnících Jakubu Surovcovi a Jánošíkovi (ve druhém případě uvedl takto Tablic-editor postavu Jánošíka do kontextu slovesně-umělecké tvorby a otevřel tak literární prostor pro její pozdější mýtické a legendární oživení ve slovenské, české i polské literatuře). Filologický rozbor textů edic i všech dostupných a dochovaných pramenů (původních tisků, opisů a výjimečně i autografů) umožnil vyhodnotit Tablicovu ediční metodu (označovanou dosud za počešťování) na všech jazykových rovinách a konstatovat její sjednocující funkci na rovině typografické a ortografické ve prospěch kodifikované češtiny a uchovávající funkci v rovině slovotovorné a lexikální ve prospěch předspisovného úzu slovenštiny. Úpravy většího rozsahu a stylistického či významového dosahu nezměnily zásadním způsobem ani obsah, ani formu vydávaných básní, posílily především jejich expresivní a estetickou funkci. ...
Abstract v angličtině:
The PhD. thesis describes the editorial work of Bohuslav Tablic (1769–1832), one of the most important representatives of the first phase of Slovak National Revival, a universal intellectual, poet, translator, literary historian and theoretician, a protestant priest of Augsburg denomination and an active preserver of Czech-Slovak literary felowship. It analyzes the way Tablic published three volumes of older Slovak poetic production, namely the spiritually contemplative work of Štěpán Pilárik Sors Pilarikiana (Žilina, 1666) in the edition called Pamětné příhody Štěpána Pilaříka (Memorable Affairs of Štěpán Pilařík, Uherská Skalice, 1804), and the secular poetic production of Slovak origin from the end of the 18th century in the two volumes of Slovenští veršovci (Slovak Poets, Uherská Skalice, 1805, Vacov, 1809), where he included Czech-Slovak (and, as an exception, also two Latin) poems of known authorship – satires and contemplative poems of Ján Chrastina (1729–1799), satires and occasional poems of Ján Demian (1734–1799), occasional works of Michal Institoris Mošovský (1733–1803, his authorship is uncertain) and Augustin Doležal (1737–1802), satires of Ján Sabov – and also two anonymous songs about outlaws Jakub Surovec and Jánošík (in the second case Tablic as an editor introduced in this way the character of Jánošík into the context of the verbal art and prepared thus the possibility of its later mythic and literary revival in the Slovak, Czech and Polish literature). ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Martina Bekešová, Ph.D. 2.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Martina Bekešová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Martina Bekešová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. 105 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Miloslav Vojtech, Ph.D. 162 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Gizela Gáfriková, CSc. 225 kB