velikost textu

Současné trendy v kvantitativní analýze geografických dat: možnosti a problémy prostorové analýzy dat

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Současné trendy v kvantitativní analýze geografických dat: možnosti a problémy prostorové analýzy dat
Název v angličtině:
Current Trends in Quantitative Analysis of Geographical Data: Potentialities and Limitations of Spatial Data Analysis
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
Id práce:
99657
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
10. 12. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kvantitativní metody, analýza prostorových dat
Klíčová slova v angličtině:
Quantitative Methods, Spatial Data Analysis
Abstrakt:
Abstrakt dizertační práce Netrdová, P.: Současné trendy v kvantitativní analýze geografických dat: možnosti a problémy prostorové analýzy Dizertační práce je příspěvkem do diskuze o možnostech kvantitativního přístupu v geografii. Věnuje se současným trendům v kvantitativní analýze geografických dat, specificky prostorové analýze, zejména z pohledu změn v pojetí a charakteru využívaných metod a jejich možnému přínosu v geografickém výzkumu. Z důvodu výzkumného zaměření autorky je celá práce věnována především problematice využití kvantitativních metod v rámci sociální geografie. Pozornost je zaměřena zejména na statistické prostorové analýzy, které jsou v sociální geografii nejpoužívanějšími technikami s širokými možnostmi využití. Jedním z cílů práce je přiblížit současný vývoj v rámci kvantitativní geografie české odborné veřejnosti, a přispět tak ke zvýšenému povědomí o možnostech aplikace kvantitativních metod a prostorových analýz v geografickém výzkumu. Metodologickým problémům při analýze prostorových dat, teoretickým změnám v pojetí kvantitativních analýz a také nově vznikajícím kvantitativním metodám není doposud v české geografické literatuře věnována taková pozornost, kterou by si jistě zasloužily. Předložená práce se na význam této problematiky snaží upozornit jak v obecné rovině, tak na konkrétních příkladech. Dizertační práce je členěna do dvou částí. První část dizertační práce má charakter teoreticko-metodologického vstupu do studované problematiky. Jejím cílem je na základě studia současné geografické odborné literatury diskutovat a zhodnotit koncepční otázky spojené s problémy a možnostmi aplikace kvantitativních metod, speciálně prostorových analýz, v geografickém výzkumu. Kromě diskuze obecných teoretických a metodologických změn v rámci kvantitativní geografie jsou především diskutovány současné trendy týkající se použití kvantitativních metod. Představena je moderní kvantitativní geografie, v níž je kladen důraz na prostorový, explorační a lokální charakter používaných metod. Druhou část dizertační práce tvoří soubor pěti článků autorky, na kterých se podílela samostatně nebo jako spoluautorka. Všechny články vznikaly v letech 2007 až 2010 v rámci autorčina doktorského studia sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a byly publikovány v recenzovaných vědeckých časopisech. Články se věnují metodologickým a aplikačním aspektům geograficky vážené regrese a prostorové autokorelace. Cílem druhé části je na příkladech vybraných novějších kvantitativních metod prostorové analýzy doložit význam změn na poli kvantitativní geografie a poukázat na jejich přínos pro geografický výzkum. Na základě diskuze možností a omezení jednotlivých metod v porovnání s metodami, které jsou k daným účelům v geografii běžně používány, je zhodnocena jejich využitelnost a možný přínos v geografickém výzkumu. Aplikační možnosti vybraných metod jsou ověřeny v konkrétních analýzách s empirickými daty, které přináší nové a podnětné poznatky o regionální diferenciaci Česka.
Abstract v angličtině:
Abstract of the Ph.D. Thesis Netrdová, P.: Current trends in quantitative analysis of geographical data: potentialities and limitations of spatial analysis The thesis is a contribution to the discussion about the potentialities of the quantitative approach in geography. It follows the current trends in quantitative analysis of geographical data, specifically spatial analysis, particularly from the perspective of changes in the concept and character of applied methods and their possible contribution in geographical research. Due to the research focus of the author, the entire work is focused primarily on the issue of using quantitative methods in terms of social geography. Attention is focused particularly on statistically spatial analyses, which are the most widely used techniques in social geography, with a wide range of possible applications. One of the goals of this work is to bring the current development in quantitative geography closer to the Czech academic community, and thus contribute to the increased awareness of the potentialities of the application of quantitative methods and spatial analyses in geographical research. Methodological problems in the analysis of spatial data, theoretical changes in the concept of quantitative analysis and also newly emerging quantitative methods have not so far been the subject of such attention in Czech geographical literature – attention which they would surely deserve. The presented work attempts to call attention to the significance of this issue both from a general point of view and in specific examples. The thesis is divided into two parts. The first part of the work is characterized by a theoretical-methodological entrance to the subject area. Its goal is, based on a study of current geographical academic literature, to discuss and assess conceptual questions related to the topic and the possibility of application of quantitative methods, specifically those of spatial analyses, in geographical research. In addition to a discussion of general theoretical and methodological changes in terms of quantitative geography, the primary discussion is of current trends related to the use of quantitative methods. Modern quantitative geography is introduced, in which there is an emphasis on the spatial, exploratory and local aspect of the used methods. The second part of the thesis constitutes a collection of five articles by the author, written either alone or as a co-author. All articles originate from the period from 2007 to 2010 as part of the author’s doctoral studies in social geography and regional development at the Faculty of Science at Charles University in Prague, and were published in peer-reviewed academic journals. The articles concentrate on methodological and application aspects of geographically weighted regression and spatial autocorrelation. The goal of the second part is to document the significance of changes in the field of quantitative geography, based on the examples of selected newer quantitative methods of spatial analyses, and point out their contribution to geographical research. On the basis of a discussion of the possibilities and limitations of the individual methods in comparison with the methods which are typically used in geography for those purposes, their usability and potential contribution to geographical research is assessed. The application potentialities of the selected methods were verified in specific analyses with empirical data, which brought new and challenging findings about Czech regional differentiation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. 491 kB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. 6.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 80 kB