velikost textu

Stabilních isotopy ve studiu potravy Ursidae, včetně fosilních forem.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stabilních isotopy ve studiu potravy Ursidae, včetně fosilních forem.
Název v angličtině:
Stable isotopes in study of diet in Ursidae, including fossil taxa.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aneta Marková
Vedoucí:
prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc.
Oponent:
Mgr. Stanislav Čermák, Ph.D.
Id práce:
99655
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Ekologická a evoluční biologie (EKOEVOBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
stabilní isotopy, potrava, potravní ekologie, Ursidae
Klíčová slova v angličtině:
stable isotopes, diet, foraging ecology, Ursidae
Abstrakt:
Abstrakt Složení potravy u zástupců čeledi medvědovitých (Ursidae) je často diskutovaným tématem. Dodnes však panují určité nejistoty o trofické úrovni některých fosilních skupin. Velmi užitečnou metodou, která napomáhá k určení trofické úrovně u fosilních druhů medvědů a k určení relativního zastoupení rostlinné a živočišné složky potravy u druhů recentních, je analýza stabilních izotopů. Tato práce shrnuje poznatky o metodických přístupech a možnostech využití stabilních 13C 15N izotopů a ve studiu potravní ekologie medvědovitých. Výsledky analýz stabilních izotopů jsou prezentovány spolu s výsledky získanými jinými metodami. Pozornost je věnována skupinám, pro které existují relevantní izotopová data, se zvláštním zaměřením na medvědy jeskynní, jejichž trofická úroveň je v závěru zhodnocena za pomoci analýz stabilních izotopů i v kontextu evolučním a nutričním.
Abstract v angličtině:
Abstract Composition of food of members of the family Ursidae is often discussed topic. Up to now, however, there is some uncertainty about the trophic level of some fossil groups. Very useful method which helps us to determine the trophic level of the fossil species and determine the relative proportion of plant and animal components in the recent ones is the analysis of the stable isotopes. This study summarizes present state of methodological approaches and possibilities of use of the stable isotopes 13C and 15N in the study of foraging ecology of bears. The results of the analysis of stable isotopes are presented together with results obtained by other methods. Attention is paid to groups for which the relevant isotopic data are available, with special emphasis on the cave bear, which trophic level is evaluated on the basis of stable isotopes analysis as well as in the evolutionary and nutrition context.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Marková 394 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Marková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Marková 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Stanislav Čermák, Ph.D. 217 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 80 kB