velikost textu

Základní přístupy a linie v christologickém díle Josepha Ratzingera - Benedikta XVI.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Základní přístupy a linie v christologickém díle Josepha Ratzingera - Benedikta XVI.
Název v angličtině:
Basic approaches and lines in the christological work of Joseph Ratzinger - Benedict XVI.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Pavel Frývaldský
Oponenti:
prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.
Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc. Th.D.
Id práce:
99645
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Obor studia:
Katolická teologie (T)
Přidělovaný titul:
---
Datum obhajoby:
4. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Základní přístupy a linie v christologickém díle Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. Práce prezentuje v základních rysech christologii Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. Zaměřuje se především na dvousvazkovou papežovu knihu o Ježíši a na diskuzi, kterou v teologickém světe vyvolala. V první kapitole je představen život a dílo Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. Druhá kapitola pojednává o základních metodologických přístupech k christologii: vztah mezi historickou a teologickou exegezí, poměr mezi Starým a Novým zákonem, vztah mezi biblickou vírou a filosofickým (historickým) rozumem. Třetí kapitola prezentuje základní linie Ratzingerovy christologie: teologie vtělení, tajemství Ježíšova života, teologie kříže a soteriologie. Ratzinger ve své christologii usiluje o syntézu historicko-kritické a církevně-teologické exegeze a o spojení filosofického (historického) rozumu a biblické víry. Modelem této syntézy je vtělení: sjednocení božské a lidské přirozenosti v osobě vtěleného Slova. Na základě této jednoty je možný nejen historický, ale též teologický výklad evangelií a christologická interpretace Starého zákona. Ústředním tématem Ratzingerovy christologii je vyznání Ježíše jako vtěleného Božího Syna. Ratzinger proto považuje Ježíšův bytostný vztah k Otci za střed jeho tajemství a za interpretační klíč k celé christologii. Ve srovnání se svými staršími pracemi Benedikt XVI. stále více zdůrazňuje božskou identitu vtěleného Syna, aniž by však tak redukoval jeho plné lidství. Centrem Ratzingerovy teologie je tak Bůh sám, který se stal v Ježíši blízkým a jenž je pravou spásou jednotlivého člověka i celého světa. Klíčová slova: Joseph Ratzinger – Benedikt XVI., christologie, soteriologie, kříž, vtělení
Abstract v angličtině:
Abstract Basic approaches and lines in the Christological work of Joseph Ratzinger – Benedict XVI. The thesis gives an outline of Joseph Ratzinger – Benedict XVI’s Christology. It focuses on the Pope’s two-volume book about Jesus and the disputation it raised in the theological world. The first chapter presents a brief biography of Joseph Ratzinger, the second chapter deals with basic methodological approaches towards Christology: the relationship between historical and theological exegetics and between the Old and New Testaments, also the relation between biblical faith and philosophical (historical) reason. The third chapter presents the basic lines of Ratzinger’s theology – incarnation, mystery of Jesus’ life, theology of the cross and soteriology. In his Christology Ratzinger strives for a synthesis of historical-critical and ecclesiastic- theological exegetics and for the connection of philosophical (historical) reason and biblical faith. Model of the synthesis is incarnation: unification of divine and human nature in the person of the Word incarnate. On the ground of this unity not only historical, but also theological interpretation of the Gospel is possible, and also the christological interpretation of the Old Testament. The central topic of Ratzinger’s Christology is confession of Jesus as God’s Son incarnate. Ratzinger regards Jesus’ relationship to Father as the centre of his mystery and the interpretation key to all Christology. Compared to his older works, Benedict XVI lays more emphasis on the divine identity of God’s Son without reducing the importance of his human nature. Centre of this theology is the very God, who became close in Jesus and who is the true salvation of humans as well as the whole world. Key words: Joseph Ratzinger – Benedict XVI., Christology, Soteriology, Cross, Incarnation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Frývaldský 879 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Frývaldský 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Frývaldský 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D. 499 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc. Th.D. 742 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 120 kB