text size

Integrace zdravotně postižených v ČR a zemích EU

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Integrace zdravotně postižených v ČR a zemích EU
Titile (in english):
Integration of disabled people in the Czech Republic and EU countries
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Anna Eitlerová
Supervisor:
doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Opponents:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Thesis Id:
99619
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
24/10/2012
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
integrace, zdravotní postižení, sociální vyloučení, inkluzivní vzdělávání
Keywords:
integration, disability, social exclusion, inclusive education
Abstract (in czech):
Abstrakt Diplomová práce se zabývá současným trendem v přístupu k integraci osob se zdravotním postižením. Zohledňuje obecný vývoj sociálního pokroku v přístupu k osobám se zdravotním postižením, toto téma rozvíjí otázkou, jak se tento pokrok odráží v legislativách vybraných zemí zejména z pohledu vymezení okruhu adresátů norem, tedy legální definice osob se zdravotním postižením, a poznatky dále využívá při porovnání přístupů vybraných evropských zemí (Spojené království, Švédska a Německa) na úzce vymezeném poli právní úpravy vzdělávání. Integrace osob se zdravotním postižením jako snaha bojovat proti jejich sociálnímu vyloučení je jinak široká a multidimenzionální problematika, proto je tato práce zúžena a zacílena v části srovnávací právě na oblast inkluzivního vzdělávání, jež představuje moderní směr, kterým se vydává nejen evropská legislativa, ale i mezinárodní společenství. Důvodem takového zacílení je i to, že právě absolvování vzdělávacího procesu i samotné vzdělání vytváří zásadní předpoklady, které patří mezi ty nejdůležitější pro začlenění se do společnosti. Cílem této práce je tedy zároveň analyzovat situaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením v České republice de lege lata, shromáždit poznatky o právních úpravách inkluzivního vzdělávání odlišných sociálních politik a navrhnout možnosti budoucího vývoje české legislativy v této oblasti.
Abstract:
Abstract Diploma thesis deals with a concurrent trend in approach to the integration of disabled people. It reflects the common evolution of the social progress in attitude to disabled people, it expands this topic with a question how the legislation of selected European countries (United Kingdom, Sweden and Germany) mirrors the social progress on narrowly specified field of legal regulation of education. Integration of disabled people like effort to fight against social exclusion is on the other hand very broad and multidimensional problematic on that account this thesis is focused on inclusive education which represents the modern course not only for European legislation but also for international community. The next reason for this is that absolving of educational process or education itself creates essential assumptions for integration into the society. The aim of diploma thesis is to analyse the situation in the field of integration of disabled people in Czech Republic de lege lata as well, to gather the information about legal regulations of inclusive education of different social politics and to suggest the options of Czech legislation in future.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Anna Eitlerová 1.59 MB
Download Abstract in czech Mgr. Anna Eitlerová 65 kB
Download Abstract in english Mgr. Anna Eitlerová 8 kB
Download Supervisor's review doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 150 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 1.01 MB
Download Opponent's review doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 1.07 MB
Download Defence's report 356 kB