velikost textu

Integrace zdravotně postižených v ČR a zemích EU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Integrace zdravotně postižených v ČR a zemích EU
Název v angličtině:
Integration of disabled people in the Czech Republic and EU countries
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anna Eitlerová
Vedoucí:
doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Oponenti:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Id práce:
99619
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
integrace, zdravotní postižení, sociální vyloučení, inkluzivní vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
integration, disability, social exclusion, inclusive education
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá současným trendem v přístupu k integraci osob se zdravotním postižením. Zohledňuje obecný vývoj sociálního pokroku v přístupu k osobám se zdravotním postižením, toto téma rozvíjí otázkou, jak se tento pokrok odráží v legislativách vybraných zemí zejména z pohledu vymezení okruhu adresátů norem, tedy legální definice osob se zdravotním postižením, a poznatky dále využívá při porovnání přístupů vybraných evropských zemí (Spojené království, Švédska a Německa) na úzce vymezeném poli právní úpravy vzdělávání. Integrace osob se zdravotním postižením jako snaha bojovat proti jejich sociálnímu vyloučení je jinak široká a multidimenzionální problematika, proto je tato práce zúžena a zacílena v části srovnávací právě na oblast inkluzivního vzdělávání, jež představuje moderní směr, kterým se vydává nejen evropská legislativa, ale i mezinárodní společenství. Důvodem takového zacílení je i to, že právě absolvování vzdělávacího procesu i samotné vzdělání vytváří zásadní předpoklady, které patří mezi ty nejdůležitější pro začlenění se do společnosti. Cílem této práce je tedy zároveň analyzovat situaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením v České republice de lege lata, shromáždit poznatky o právních úpravách inkluzivního vzdělávání odlišných sociálních politik a navrhnout možnosti budoucího vývoje české legislativy v této oblasti.
Abstract v angličtině:
Abstract Diploma thesis deals with a concurrent trend in approach to the integration of disabled people. It reflects the common evolution of the social progress in attitude to disabled people, it expands this topic with a question how the legislation of selected European countries (United Kingdom, Sweden and Germany) mirrors the social progress on narrowly specified field of legal regulation of education. Integration of disabled people like effort to fight against social exclusion is on the other hand very broad and multidimensional problematic on that account this thesis is focused on inclusive education which represents the modern course not only for European legislation but also for international community. The next reason for this is that absolving of educational process or education itself creates essential assumptions for integration into the society. The aim of diploma thesis is to analyse the situation in the field of integration of disabled people in Czech Republic de lege lata as well, to gather the information about legal regulations of inclusive education of different social politics and to suggest the options of Czech legislation in future.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Eitlerová 1.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Eitlerová 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Eitlerová 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 1.01 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 1.07 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 356 kB