velikost textu

Neinvazivní hodnocení plicní hypertenze pomocí nativního skiagramu hrudníku a nekontrastního CT hrudníku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Neinvazivní hodnocení plicní hypertenze pomocí nativního skiagramu hrudníku a nekontrastního CT hrudníku
Název v angličtině:
Non invasive assessment of pulmonary hypertension on chest radiograph and non contrast CT
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Jan Brožík, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Id práce:
99577
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Radiologická klinika (15-531)
Program studia:
Radiologie (P5146)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Neinvazivní hodnocení plicní arteriální hypertenze pomocí nativního skiagramu hrudníku a nekontrastního CT hrudníku Cíl práce: Ověření vztahu vybraných kvantitativních a kvalitativních RTG a HRCT nálezů ke střednímu tlaku v plicnici (mPAP) u nemocných s chronickým plicním onemocněním. Posoudit, zda radiolog může pomocí baterie měření a pozitivity kvalitativních nálezů na skiagramu hrudníku a nativním HRCT plic spolehlivě určit přítomnost plicní hypertenze. Nakonec jsme ověřovali reprodukovatelnost naší metodiky pomocí interpretační shody mezi jednotlivými radiology při určování přítomnosti PH. Materiál a metodika: 53 nemocných s chronickým plicním onemocněním podstoupilo pravostrannou srdeční katetrizaci, RTG hrudníku a HRCT plic. U 30 nemocných byla PH potvrzena. Skiagramy i HRCT byly nezávisle hodnoceny třemi radiology, kteří se kromě jednotlivých nálezů vyjadřovali k přítomnosti PH. Byl vyhodnocen vztah relevantních parametrů k mPAP, shoda radiologů s objektivní přítomností PH a interpretační shoda mezi radiology. Výsledky: Nejsilnější vazba k mPAP byla na RTG hrudníku nalezena u poměru TI/LHB (r =0,256650, p = 0,002048) a šíře truncus intermedius (r = 0,188897, p = 0,023362). U HRCT vyšetření jsme nalezli významnou vazbu mezi hodnotou mPAP a průměrem kmene plicnice (r = 0,396894, p = 0,000001) a indexem PA/AA (r = 0,382652, p = 0,000002). Hodnota rozhodovací meze (cut off) pro PH u průměru kmene plicnice byla 31,2 mm se specificitou 80,769 % a senzitivitou 68,182 %. Shoda radiologů s přítomností nebo absencí PH při hodnocení RTG byla 58,49 %, 54,72 % a 64,15 %, při hodnocení HRCT byla 70,83 %, 60,42 % a 62,50 %. Interpretační shoda mezi radiology byla různá, u RTG hrudníku byla nejlepší hodnota 84,91%, u HRCT to bylo 87,50%. Závěr: Vztah mezi šíří plicních tepen a výší mPAP existuje. Při pozitivitě několika specifických nálezů lze vyjádřit podezření na PH, při jejich absenci lze PH vyloučit s velkou pravděpodobností. Interpretační shoda mezi radiology v hodnocení plicní hypertenze na RTG a HRCT při použití stejné metodiky je vysoká.
Abstract v angličtině:
Summary Non invasive assessment of pulmonary hypertension on chest radiograph and non contrast CT Objective: To evaluate relationship between selected qualitative and quantitative parameters and mean pulmonary artery pressure (mPAP) in patients with chronic pulmonary disease. To assess, whether a radiologist with use of a set of measurements in combination with positivity of qualitative findings is able reliably predict presence of pulmonary hypertension (PH) on chest radiographs (CXR) and High-resolution CT (HRCT) of lungs. To examine reproducibility of the used method by assessment of interobserver agreement between radiologists in diagnosing pulmonary hypertsension. Materials and Methods:53 individuals with chronic lung disease underwent right heart cathetrisation, CXR and HRCT. 30 patients had PH confirmed. CXRs and HRCTs were reviewed independetly by three radiologist who besides evaluation of findings stated whether PH is present. Relation between relevant parameters and mPAP, agreement between radiologists and real presence of PH were assessed. Results: The strongest correlation on CXR was found between mPAP and ratio of right descending pulmonary artery width and the left main bronchus (r = 0,256650, p = 0,023362) and right descending pulmonary artery width (r = 0,188897, p = 0,002048). The strongest correlation on CXR was found between mPAP and pulmonary artery diameter (r = 0,396894, p = 0,000001) and PA/AA ratio (r = 0,382652, p = 0,000002. The cut-off value for PH for PA width was 31,2 mm with specificity 80,769 % and sensitivity 68,182 %. Agreement between radiologists and value of mPAP was in CXRS 58,49 %, 54,72 % and 64,15 %, in HRCT of the lungs 70,83 %, 60,42 % and 62, 50 %. Interobserver agreement between radiologists is diagnosing pulmonary hypertension varied, the best value varied, the best value in CXR was 84,91 %, in HRCT it was 87,50 %. Conclusion: Width of pulmonary arteries and mPAP are related. If specific imaging findings are present, PH can be suspected. If absent, the PH can be ruled out with high likelihood. Interobserver agreement in assessment of pulmonary hypertension on CXR and HRCT with use of the same methodology is high.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Jan Brožík, Ph.D. 3.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Jan Brožík, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Jan Brožík, Ph.D. 7 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Jan Brožík, Ph.D. 748 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D. 135 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 563 kB