velikost textu

Analýza vlivu dálnice D1 na rozvoj města Humpolec po roce 1989: srovnání socioekonomických faktorů s městem Chotěboř

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza vlivu dálnice D1 na rozvoj města Humpolec po roce 1989: srovnání socioekonomických faktorů s městem Chotěboř
Název v angličtině:
Analysis of D1 Motorway Influence on Regional Development of Humpolec after 1989: Comparison of Socio-economic Factors to Chotěboř
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Karel Mikula
Vedoucí:
RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.
Id práce:
99566
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Regionální a politická geografie (NRPGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Vztah mezi regionálním rozvojem a dopravní infrastrukturou, je v současnosti jednou z nejvíce diskutovaných problematik mezi odborníky i širokou veřejností. Na druhou stranu v rámci Česka existuje překvapivě velice málo kvalitních vědeckých studií, které by se tímto tématem podrobně zabývaly. Předložená diplomová práce se zabývá vlivem dálnic na regionální rozvoj. Hlavní část této práce představuje případová studie, která má za cíl zhodnocení vlivu dálnice D1 na město Humpolec po roce 1989, v porovnání s referenčním městem Chotěboř. Analýzy jsou provedeny na základě kvazi-experimentálního přístupu hodnocení jednotlivých socio-ekonomických indikátorů, s důrazem na ekonomické subjekty. Závěry z tohoto výzkumu jsou dále podloženy dotazníkovým šetřením, které je ovšem pro svojí nižší vypovídající hodnotu spíše doplňkovým zdrojem. Na základě předem stanovených hypotéz, provedené analýzy prokázaly pozitivní vliv dálnice D1 především na firmy a zaměstnanost, což následně s kvalitní místní samosprávou a dalšími faktory podněcuje rozvoj celého města Humpolec. Můžeme tak konstatovat, že dálnice D1 byla jedním z hlavních faktorů rozvoje města Humpolec, ne však jediným.
Abstract v angličtině:
The relationship between regional development and traffic infrastructure is one of the most frequent question among scientist and even publics at present time. On the other hand there are very few qualitative publications in the Czech republic that deals with this topic. This diploma work deals with the impact of highway infrastructure on regional development. Main part of this work is case study that examines the impact of D1 motorway on Humpolec down after 1989 and compares the results to the reference town Chotěboř. These analysis are based on quasi-experimental method and explore several different socio-economic indicators, especially indicators dealing with companies. The results of this exploration are supported by the questionnaire which has more informative character due to its low recoverability. Based on the analysis, we have proved that D1 has positive impact on Humpolec, especially on companies and employment. This aspects along with good local authorities and other factors have ignited widespread regional development of Humpolec. We can state that D1 motorway was one of the most important factors of regional development in town.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karel Mikula 1.32 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Karel Mikula 247 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karel Mikula 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karel Mikula 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. 103 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 81 kB