velikost textu

Fylogenetické analýzy kulturních znaků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fylogenetické analýzy kulturních znaků
Název v angličtině:
Phylogenetic assesment of cultural characters
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Gillová
Vedoucí:
doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kateřina Rexová, Ph.D.
Id práce:
99562
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fylogeneze, fylogenetická analýza, lingvistika, antropologie, rukopisy, lexikostatistika, evoluce, kladistika
Klíčová slova v angličtině:
phylogenesis, phylogenetic analysis, linguistics, anthropology, manuscripts, lexicostatistics, evolution, cladistics
Abstrakt:
Fylogenetické metody byly v posledních deseti letech často používány i k analýze kulturních znaků. Tato bakalářská práce nejprve podává stručný přehled a charakteristiku používaných metod a potom se zabývá všemi třemi hlavními oblastmi, kde se dnes používají. První z nich je analýza příbuznosti rukopisů, která je výjimečná tím, že zde dobré výsledky podávají i metody nekladistické. Druhou oblastí, popsanou v práci, jsou data antropologická, zahrnující jak hmotné artefakty, tak různé prvky společenského uspořádání. Poslední oblast se pak zabývá analýzou jazyků a jazykových rodin. Ve všech kapitolách jsou přehledně uvedeny různé přístupy k různým datům a popsány nejvýznamnější studie. Práce se také snaží najít slabiny a klady jednotlivých přístupů.
Abstract v angličtině:
Phylogenetic methods have been used for analysing cultural characters extensively in the last ten years. This bachelor thesis starts with a brief overview and characteristics of the methods used for these analyses and then it deals with all three main fields where these methods have been applied. The first one of them is the analysis of manuscripts and their relations which is unique in that even non-cladistic methods bring usually good results. The second field discussed in this thesis is the anthropological characters, including both artefacts of material culture and various features of social orders. The last one deals with the analysis of languages and language families. In all the chapters, different approaches to different data are listed and the most important studies are described in detail. The thesis also attempts to find negative and positive sides of different approaches.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Gillová 1.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Gillová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Gillová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Rexová, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 80 kB