velikost textu

Vigilance a útěkové chování pozemních veverek tribu Marmotini

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vigilance a útěkové chování pozemních veverek tribu Marmotini
Název v angličtině:
Vigilance and escape behaviour in ground squirrels (tribe Marmotini)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petra Milerová
Vedoucí:
RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
Oponent:
Mgr. Jan Matějů
Id práce:
99531
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
svišť, psoun, sysel, příjem potravy, antipredační ostražitost, detekce predátora, útěková vzdálenost, útěková rychlost, útěkové chování
Klíčová slova v angličtině:
Marmota, Cynomys, Spermophilus, foraging, anti-predator vigilance, predator detection, flight initiation distance, escape velocity, escape behaviour
Abstrakt:
ABSTRAKT Vigilantní chování jako součást antipredační strategie je u pozemních veverek hojně studováno. Čím více je jedinec vigilantní, tím větší je jeho šance, že se vyhne útoku predátora. Současně ale také platí, že čím více času jedinec věnuje vigilanci, tím méně času může věnovat příjmu potravy. Mezi vigilancí a příjmem potravy tedy existuje vztah označovaný jako trade-off. Sysli, svišti a psouni musí přijímat dostatek potravy pro vytvoření tukových zásob na období hibernace a juvenilní jedinci ještě k růstu. Je tedy potřeba aby svůj čas vhodně rozložili mezi jednotlivé aktivity. Vzhledem k úzké souvislosti mezi vigilancí a příjmem potravy jsou tyto dvě aktivity často studovány současně. Nejvýznamnějšími faktory, jež mají vliv na zmíněné aktivity, jsou množství současně aktivujících jedinců a přítomnost terénních překážek omezujících rozhled. Vliv má také stáří, pohlaví a reprodukční aktivita jedinců nebo energetický obsah potravy. Po objevení predátora prostřednictvím vigilance může následovat zahájení útěkové reakce. Útěková vzdálenost, útěková rychlost a celkově útěkové chování jsou ovlivněny zejména typem predátora, charakterem vegetace a vzdáleností jedince od úkrytu. Důležité je, aby celkové energetické výdaje aktivit byly nižší než zisky.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT In the ground squirrels, vigilant antipredator behaviour is frequently studied as a part of antipredator strategy. More vigilant animals have greater chances to avoid a predator attack. But it´s also true, that animals allocating more time to vigilance, can allocate less time to foraging. There is obvious trade-off between vigilance and foraging. Ground squirrels, marmots and prairie dogs have to receive a lot of food to accumulate fat reserves for the hibernation period, and in case of juveniles also to ensure their growth. Therefore, they are forced to allocate time between aforementioned activities suitably. In view of the close relationship between vigilance and foraging, these two activities are often investigated together. The most important factors influencing aforementioned activities are number of simultaneously active individuals and presence of visual barriers. An affect has also age, sex and reproductive status of the individual or caloric content of the food. After the detection of a predator with the aid of vigilance, can be initiated escape response. Escape distance, escape velocity and escape behaviour in general are influenced especially by the type of predator, type of vegetation cover and individual distance from a burrow entrance. It is important that total energy costs of these activities must be lower than the benefits.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Milerová 557 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Milerová 45 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Milerová 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Vladimír Vohralík, CSc. 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Matějů 89 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 80 kB