text size

Gravimetrický a magnetometrický průzkum východního okrajového zlomu chebské pánve

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Gravimetrický a magnetometrický průzkum východního okrajového zlomu chebské pánve
Titile (in english):
Gravity and magnetic survey of the east tectonic boundary of Cheb sedimentary basin
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Pavla Buřičová
Supervisor:
RNDr. Vratislav Blecha, CSc.
Opponent:
RNDr. Vojtěch Beneš
Thesis Id:
99525
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics (31-450)
Study programm:
Geology (N1201)
Study branch:
Applied Geology (NAPLIKG)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
08/09/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Oblast západních Čech a sousedícího německého Vogtlandu je typická svou recentní seismickou aktivitou. Pro lepší pochopení distribuce a vzniku zemětřesných rojů je třeba znát podrobně mělkou i hlubinou geologickou stavbu daného území. Práce se zabývá geologickou a tektonickou situací mezi obcemi Kopanina a Nový Kostel. V této oblasti se kříží mariánskolázeňský zlom, který z našeho pohledu představuje východní okrajový zlom chebské pánve, se zlomovým pásmem Počátky – Plesná a je zde registrován největší počet ohnisek zemětřesení na území České republiky. Úkolem diplomové práce je nejen nalezení východního okrajového zlomu chebské pánve, ale také vymezení jeho průběhu v terénu a určení jeho sklonu. K identifikaci těchto parametrů zlomu byly aplikovány geofyzikální metody gravimetrie, magnetometrie (měření totálního vektoru a vertikálního gradientu geomagnetického pole) a konduktometrie (metoda DEPM). Geofyzikální metody byly v srpnu 2010 a červnu 2011 změřeny na třech paralelních profilech. Data z profilů byla následně zpracována a geologicky interpretována. Během interpretace se ukázalo, že magnetometrie k rozlišení různých horninových typů a k identifikaci tektonických prvků příliš nepřispěla. Naopak gravimetrie jednoznačně identifikovala okrajový zlom chebské pánve. Konduktometrie potvrdila závěry získané z gravimetrických měření. Pro stanovení sklonu rozhraní byly vytvořeny gravimetrické hustotní modely, které jsou uvedeny v závěru práce. Pro každý geofyzikální profil byl zpracován model, který ukazuje mělčí geologickou stavbu a pro nejdelší profil je prezentována i hlubinná geologická stavba. Na základě interpretace gravimetrických měření byly na lokalitě změřeny i další geofyzikální metody. Výsledky mělké refrakční seismiky a odporové tomografie souhlasí s výsledky kvantitativní interpretace gravimetrie.
Abstract:
ABSTRACT Region of West Bohemia and the neighbouring German area Vogtland is characterized by its recent seismic activity. For better understanding of the distribution and origin of earthquake swarms it is necessary to know in detail the shallow as well as deeper geological structure of this area. This thesis deals with the geological and tectonic situation between villages Kopanina and Nový Kostel. In this area Mariánské Lázně Fault, which represents – from our point of view – the eastern marginal fault of the Cheb basin, is crossed with the fault zone Počátky – Plesná. The greatest amount of earthquakes hypocenters on the territory of Czech Republic have been registered in this region. The aim of this thesis is not only to find the eastern marginal fault of the Cheb basin, but also to define its course in the terrain and to determine its slope. Geophysical methods gravimetry, magnetometry and conductometry have been applied to identify these fault parameters. Geophysical methods were measured on three paralel profiles in August 2010 and in June 2011. The data from these profiles were consequently processed and geologically interpreted. During interpretation it was shown that contribution of magnetometry to recognition of different rock types and to identification of tectonic features was poor. On the contrary gravimetry clearly identified marginal fault of the Cheb basin. Conductometry confirmed the conclusions gained from gravimetric measurements. Gravimetric density models that are listed at the end of this thesis have been created to determine the slope of the eastern Cheb basin boundary. Models showing shallower geological structure were constructed for each of geophysical profiles. Based on the interpretation of gravity measurements additional geophysical methods were measured in the area of study. The results of shallow seismic refraction and electrical resistyvity tomography correspond with the results of quantitative gravity interpretation.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Pavla Buřičová 4.72 MB
Download Abstract in czech Mgr. Pavla Buřičová 42 kB
Download Abstract in english Mgr. Pavla Buřičová 42 kB
Download Supervisor's review RNDr. Vratislav Blecha, CSc. 164 kB
Download Opponent's review RNDr. Vojtěch Beneš 147 kB
Download Defence's report 93 kB