velikost textu

Srovnání Kroniky české Václava Hájka z Libočan a Poselkyně starých příběhů českých Jana Beckovského

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání Kroniky české Václava Hájka z Libočan a Poselkyně starých příběhů českých Jana Beckovského
Název v angličtině:
Comparison of Kronika česká by Václav Hájek z Libočan and Poselkyně starých příběhů českých by Jan František Beckovský
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Vladimíra Koucká
Vedoucí:
PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D.
Id práce:
99508
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra české literatury (41-KCL)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - dějepis (N ČJ-D)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Barokní literatura Humanistická literatura Jan František Beckovský Kronika Kronika česká Poselkyně starých příběhů českých Václav Hájek z Libočan
Abstrakt:
Resumé Tato práce srovnává dvě díla starší české literatury – Kroniku českou od Václava Hájka z Libočan a první díl barokní kroniky Poselkyně starých příběhů českých od Jana Františka Beckovského. Srovnání jasně ukázalo, že texty obou kronik (především ve druhé části díla) jsou velmi odlišné jak po obsahové stránce, tak způsobem zpracování. Jako kronikáři opřeli svoje vyprávění o mnoho pramenů různého charakteru. J. F. Beckovský, pokud měl k dispozici jiné prameny, Hájkovy zprávy opravoval, prokládat text množstvím listin a čerpat i z vlastních zkušeností, které nabyl při cestách. Autoři se pak rozcházejí především po obsahové stránce. Jan F. Beckovský vypouští téměř všechny Hájkovy zprávy, které se týkají zahraničních událostí, a zachovává jen ty, které mají spojitost s děním v Českém království. Dále můžeme odlišnosti v těchto dílech spatřovat v pojetí historických postav, např. Boleslava I., Jana Husa či Jiřího z Poděbrad. Po ideologické stránce je u V. Hájka dodnes akcentována tendence protiměšťanská a katolická. Ty se ale v mém výzkumu nepotvrdily. V. Hájek se staví spíše proti všem, kteří podle něho narušují klid v zemi, především proti Němcům, židům a luterským kněžím. Dále se ve spojení s těmito kronikami běžně mluvilo o jejich katolickém duchu a nenávistně protihusitském postoji. V. Hájek se však vůči Janu Husovi a Jeronýmovi se stavěl dosti přívětivě. Zloba vůči husitským vojskům pak pramenila z ničení významných památek. V Poselkyni starých příběhů českých je oproti Kronice české jasnější názorová stránka jejího autora, u kterého se prosazují dvě významné tendence – katolická a vlastenecká. Avšak přece se dá říci, že tendence vlastenecká stojí nad katolickou. Projevuje se v případech, kdy dokáže ocenit kališnickou stranu – jak krále Jiřího z Poděbrad, tak sílu a odvahu husitů.
Abstract v angličtině:
Summary This thesis compares two chronicles – Kronika česká by Václav Hájek z Libočan and first part of Poselkyně starých příběhů českých by Jan František Beckovský. The comparison showed that both texts (especially in the second part) are very different in their content and manner of processing. Chroniclers supported their narration by many sources of different nature. J. F. Beckovský corrected Hajek´s errors, if he had other sources. He interspersed his chronicle with number of documents and own experience he gained while traveling. The authors differ mainly in the content of chronicles. J. F. Beckovský deleted almost all the messages that relate to events abroad and retains only those that are linked to events in the Czech Kingdom. Further differences can be seen in the concept of historical figures, such as Boleslav I., Jan Hus or Jiří z Poděbrad. At the ideological site V. Hájek accented against-town and catholic tendencies. These tendencies are not confirmed in my research. V. Hájek opposes all those who (according to him) disturb peace in the country – against the Germans, Jews and Lutheran priests. Furtermore, in conjunction with these chronicles commonly talked about their Catholic spirit and hatred and anti-Hussite attitude. However V. Hájek assumed an attitude to Jan Hus and Jeroným quite amiably. Anger against the Hussite troops came from the destruction of important monuments. The clearer view of the author is more noticeable in Poselkyně starých příběhů českých, where we can recognize the two major tendencies – catolical and patriotic. But the patriotic tendency is more powerfull. This is reflected in cases where J. F. Beckovský appreciate the utraquists – king Jiří z Poděbrad or strength and bravery of Hussites.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vladimíra Koucká 806 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vladimíra Koucká 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vladimíra Koucká 72 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. 85 kB