velikost textu

Dluhopisy a jejich význam pro podnikatelskou praxi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dluhopisy a jejich význam pro podnikatelskou praxi
Název v angličtině:
Bonds and their importance for business
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Bohdan Žáček
Vedoucí:
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
Oponent:
JUDr. Štefan Elek, Ph.D.
Id práce:
99457
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
8. 11. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
- dluhopisy - korporátní dluhopisy - státní dluh
Klíčová slova v angličtině:
- bonds - corporate bonds - state debt
Abstrakt:
Abstrakt Tématem práce jsou dluhopisy jako zastupitelné cenné papíry, s nimiž je spojeno zejména právo na výplatu dlužné částky a výnosu; druhým tématem práce je význam dluhopisů pro podnikatelskou praxi. V úvodu práce se autor věnuje obecnému zakotvení pojmu cenný papír v české právní úpravě a v pojetí švýcarském a slovenském. Zmíněny jsou změny, které v této věci přináší nový český občanský zákoník, který bude platit zřejmě od 1.1.2014. V práci je komplexně probrána česká právní úprava týkající se dluhopisů. Kromě výkladu základních pojmů jsou dále rozvedeny nejrozšířenější druhy dluhopisů upravené zákonem o dluhopisech – HZL, komunální dluhopisy, sběrný dluhopis, podřízené dluhopisy, vyměnitelné a prioritní obligace. Tématem, které nemůže v práci chybět, je státní dluh a tematika státních dluhopisů jako prostředku k jeho financování, a to s ohledem na českou úpravu. Dále následuje samostatné téma korporátních dluhopisů. Doplněny jsou ilustrativní příklady a čísla. Na závěr pojednanými tématy jsou ochrana vlastníků dluhopisů a dohled ČNB. Práci uzavírá stať o alternativních druzích financování a shrnutí změn, které přináší novela zákona o dluhopisech, která těsně před dokončením celé práce prošla legislativním procesem a byla podepsána prezidentem, nyní čeká na svoji účinnost.
Abstract v angličtině:
BONDS AND THEIR IMPORTANCE FOR BUSINESS The theme of this thesis is bonds as substitutable securities carrying particularly the right to repayment of amount due and of yield; the second topic is the importance of bonds for business. In the introduction the author deals with general embedding of the term security in the Czech legislation as well as in Swiss and Slovak legal concepts. Mentioned are changes brought by the new Czech Civil Code which will be effective probably from January 1, 2014. Thesis then comprehensively discusses the bonds in the Czech legislation. Described are the term bond and functions of bonds, as well as the matter of bond issuers, then basic essentials of bonds, the possibility of bond yield establishing, bond emission conditions and requirements needed for their approval and publication. This is followed by articles on the issue of bonds and the individuals involved on the bond issue process, then by conditions of public offering and bond trading on a regulated market. Widely discussed are the specific types of bonds (mortgage bonds, municipal bonds, collecting bonds, subordinate bonds and convertible and priority bonds). The theme that cannot be missing is public debt and subject of government bonds as a mean to finance it, with regard to the Czech regulation. This is followed by the corporate bonds as a separate topic. Added are illustrative examples and figures. Finally discussed topics are protection of bondholders and supervision of the Czech national bank. The thesis is concluded with an article on alternative possibilities of financing and a summary of the changes brought by the amendment to the Act on Bonds, which just before the completion of work has gone through the legislative process and has been signed by the President. The amendment now is waiting for its effectiveness.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Bohdan Žáček 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Bohdan Žáček 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Bohdan Žáček 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 563 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Štefan Elek, Ph.D. 199 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 140 kB