velikost textu

Právní úprava vztahu České národní banky k obchodním bankám v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava vztahu České národní banky k obchodním bankám v České republice
Název v angličtině:
Legal regulations of relationships between the Czech National Bank and commercial banks in the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Robert Shaya
Vedoucí:
prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Oponent:
JUDr. Pavlína Vondráčková
Id práce:
99456
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Právní úprava vztahu České národní banky k obchodním bankám v České republice Abstrakt Cílem mé rigorózní práce je analýza platné právní úpravy vztahu České národní banky k obchodním bankám v České republice, zaměřená především na oblast regulace a dohledu bankovního trhu. Hlavní důraz je kladen na vymezení základních pravidel činnosti obchodních bank. Úvodní kapitola je věnována základním etapám historického vývoje centrálního bankovnictví na našem území od roku 1918. Následuje kapitola týkající se současného ústavního a zákonného vymezení postavení, organizace a činnosti České národní banky. Další kapitola se podrobně zaměřuje na právní úpravu bankovní regulace a dohledu v České republice. Závěrečné kapitoly jsou pak věnovány problematice integračního procesu regulace a dohledu nad finančním trhem v České republice a aktuálnímu problému devizových intervencí České národní banky. Klíčová slova Česká národní banka, bankovní regulace a dohled, devizové intervence TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.
Abstract v angličtině:
Legal regulations of relationships between the Czech National Bank and commercial banks in the Czech Republic Abstract The aim of my thesis is to analyze the legislation in force governing the relationship between the Czech National Bank and commercial banks in the Czech Republic, focusing mainly on the issue of regulation and supervision of the banking market. The main emphasis is on defining the basic rules of operation of commercial banks. The introductory chapter is dedicated to the fundamental stages of historical development of central banking in our territories since 1918. It is followed by a chapter on the current constitutional and statutory definition of the position, organization and activities of the Czech National Bank. The subsequent chapter deals with the legislation covering banking regulation and supervision in the Czech Republic. The final chapters then focus on the issue of the integration process of regulation and supervision of the Czech financial market and the current problem of foreign exchange interventions by the Czech National Bank. Key words Czech National Bank, regulation and supervision of the banking market, foreign exchange interventions TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Robert Shaya 885 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Robert Shaya 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Robert Shaya 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 556 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Pavlína Vondráčková 30 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 146 kB