velikost textu

Společné jmění manželů se zaměřením na jeho zánik

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Společné jmění manželů se zaměřením na jeho zánik
Název v angličtině:
Community property of spouses with a special focus on its termination
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Andrea Orsáková
Oponenti:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
99452
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
společné jmění manželů, rozvod, vypořádání
Klíčová slova v angličtině:
community property of spouses, divorce, settlement
Abstrakt:
ABSTRAKT Základní právní úpravu společného jmění manželů obsahuje občanský zákoník, který ve svých ustanoveních upravuje společné jmění manželů jako majetkové společenství, které je vázáno na vznik manželství a může vzniknout jen mezi manžely. Společné jmění manželů nemůže vzniknout v neexistujícím manželství, ve vztahu druha a družky, mezi osobami stejného pohlaví, byť by se jednalo o partnery, kteří uzavřeli registrované partnerství na základě zákona č. 115/2006 Sb. Majetkové právní vztahy manželů se v řadě směrů odlišují od všech ostatních majetkových poměrů, vznikajících mezi osobami, které žijí v jiných - nesezdaných faktických vztazích (druh a družka) nebo mezi osobami stejného pohlaví. Právní důsledky způsobené uzavřením manželství se promítají jak do vzájemného postavení manželů, tak i do jejich právních vztahů k třetím osobám. V oblasti vlastnického práva jde o vytvoření zvláštního typu spoluvlastnictví ke společnému majetku manželů. Každý manžel je vlastníkem celé věci, má právo věc držet, užívat, je však omezen stejným právem druhého manžela. V oblasti závazkového práva, jsou závazky, jejichž předmětem je společný majetek, solidárními závazky. Právní úprava majetkových vztahů mezi manželi prodělala podstatné změny. I přes proměnu institutu bezpodílového společenství manželů v jejich společné jmění a posílení smluvních dispozic manželů, kterými mohou dopad zákonné úpravy majetkových vztahů mezi manžely výrazně modifikovat, zůstává majetkové společenství manželů jediným zákonem povoleným majetkovým režimem mezi manžely. Tento institut není možné smluvně nebo jiným způsobem zcela vyloučit nebo nahradit. V každodenním životě, pokud manželství plní bezchybně svou funkci, nepřikládají zpravidla manželé institutu majetkových právních vztahů náležitou pozornost. Ve většině případů si příliš neuvědomují možná rizika plynoucí ze svého jednání. Rozčarování přijde až při neshodách, při rozvodu nebo při úmrtí některého z manželů. Důsledky jejich předchozího jednání se tak mohou ukázat až teprve při majetkovém vypořádání manželů v souvislosti s rozvodem manželství nebo v případě nařízení exekuce na majetek ve společném jmění manželů.
Abstract v angličtině:
ABSTRAKT COMMUNITY PROPERTY OF SPOUSES WITH A SPECIAL FOCUS ON ITS TERMINATION The basic legal framework of a community property of the spouses is codified in the Civil Code. In its provisions it is defined as a property community, which is bound to a formation of marriage and which can come into existence only between husband and wife. The community property of the spouses cannot occure either in a null marriage either between the unmarried partners or between the partners of the same sex, even they contract a same-sex marriage under the rule of law No. 115/2006 Sb. In many aspects, the property relations between the spouses are different from other property relationships, which rise between the unmarried partners or between the partners of the same sex. The legal consequences of a marriage contracting influence mutual relationship between the spouses as well as the legal relationship between the spouses and the third persons. In the sphere of a property law it is concerned a special sort of a joint ownership of the common property of spouses. Both husband and wife are the owners of a whole thing, they have the right to posses and use a thing, but both of them are limited by the partner´s same right. In the sphere of an obligation law, the obligations related to the common property are the solidary obligations. The legal regulation of property relations between the spouses have changed substantially. Through the transformation of the undivided co-ownership of the spouses into the common property of spouses and the reinforcement of the contract disposals, which can modify the incidence of law regulations, the community property of the spouses is the only property mode between the spouses allowed by the law. This institution cannot be fully negated or substituted by contract or by the alternative method. In everyday life, when the marriage fulfils its function faultlessly, the spouses generally do not attach importance to the institution of property legal relations. Mostly they are not conscious of the risks resulting from their conducting. When the quarrels, a divorce or a death of a wife or a husband happen, a disillusion appears. The consequences of their previous conducting may rise as late as during the property settlement within the context of the divorce or the execution of property, which is included in the common property of the spouses.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Andrea Orsáková 650 kB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Andrea Orsáková 120 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Andrea Orsáková 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Andrea Orsáková 53 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 329 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 132 kB