text size

Sanace skládky Písečná

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Sanace skládky Písečná
Titile (in english):
Remediation landfill Písečná
Type:
Rigorosum thesis
Author:
RNDr. Ivana Halamová
Opponent:
RNDr. Josef Datel, Ph.D.
Thesis Id:
99433
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Institute for Environmental Studies (31-550)
Study programm:
Ecology and Environmental Protection (N1601)
Study branch:
Environmental Protection (NOZP)
Degree granted:
RNDr.
Defence date:
15/12/2011
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Ochrana životního prostředí Mgr. Ivana Halamová Sanace skládky Písečná Remediation landfill Písečná Rigorózní práce ABSTRAKT Praha, 2011 ABSTRAKT Ukládání odpadů do nevhodných technicky nezabezpečených prostor přineslo na mnoha místech ČR problémy s kontaminací horninového prostředí. Skládka Písečná je jedním z příkladů dlouhodobě řešených negativních dopadů skládkování na životní prostředí. Byly zde ukládány především galvanické kaly a odmašťovací lázně. Skládka se nachází v prostoru bývalého lomu a před zahájením skládkování nebylo provedeno žádné technické zabezpečení. Na lokalitě byla provedena řada průzkumných prací, které potvrdily předpoklad, že skládka představuje významné riziko pro vodárensky využívané zdroje na Letohradsku. Cílem předložené práce bylo komplexně zhodnotit průběh a výsledky jednotlivých sanačních metod, a to zejména ve vztahu ke kvalitě podzemních vod v bezprostředním okolí skládky a ve vzdálenějších vodárensky využívaných zdrojích pitné vody. V první etapě sanačních prací bylo provedeno odtěžení deponovaných odpadů, které přineslo výrazný a prakticky okamžitý pozitivní vliv na kvalitu podzemních vod ve sledovaných hydrogeologických vrtech. Protože však vysoké koncentrace polutantů v podzemních vodách na lokalitě přetrvávaly, byla zahájena druhá etapa sanačních prací (venting a sanační čerpání podzemních vod a jejich následná dekontaminace na sanační stanici). V důsledku realizovaných prací docházelo k dalšímu poklesu koncentrací chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách, nicméně se jednalo o pokles pozvolný. Proto byla metoda sanačního čerpání intenzifikována metodou in situ chemické redukce elementárním železem. Princip metody spočívá v injektáži nanočástic Fe do aplikačních vrtů s cílem vytvořit v prostředí chemické reduktivní podmínky, kdy oxidující se nanoželezo uvolňuje elektrony schopné redukovat chlorované ethyleny na uhlovodíky nechlorované. Pilotním testem bylo prokázáno, že metoda je na dané lokalitě použitelná. Po prvním kole aplikace nanoželeza došlo ke zlepšení kvality vod. Protože však byly v průběhu prací zjištěny nové skutečnosti (výskyt volné fáze DNAPL, vysoké zastoupení chlorovaných ethanů), je pravděpodobné, že ani druhým kolem aplikace nanoželeza nedojde k dosažení uspokojivých výsledků sanace a bude nutné pokračovat v dalších sanačních pracích.
Abstract:
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Ochrana životního prostředí Mgr. Ivana Halamová Sanace skládky Písečná Remediation landfill Písečná Rigorózní práce ABSTRACT Praha, 2011 ABSTRACT Waste landfilling on unsecured landfills caused huge pollution of soil and groundwater on many places in the Czech Republic. The landfill Písečná is one of examples of a negative impact and environmental hazard caused by improper hazardous waste management. The majority of waste was formed by galvanic sludges and degreasing agents. The landfill is located in the area of a former quarry. Hazardous waste landfilling without any technical measure to prevent toxic compounds leakage to groundwater started in late 70ies of the 20. century. Several surveys carried out in the 90ies of the 20. century confirmed the assumption that the site represents a significant risk to the water source Letohradsko. The aim of this study was to comprehensively assess the progress and results of remedial methods, particularly in relation to the quality of groundwater in the immediate vicinity of the landfill, which is exploited by distant water sources of drinking water. In the first phase of remediation work a thorough excavation of deposited wastes was carried out, which has significant practical and immediate positive impact on groundwater quality in selected hydrogeological wells. However, because high concentrations of contaminants in groundwater at the site remained, a second phase of remediation works has been launched. The second phase of remediation included venting and pump&treat of groundwater. Further reduction of chlorinated ethene concentrations has been achieved but the efficiency was rather low. The next stage of remediation was injection of zero-valent nano iron to selected wells with the aim to create reductive conditions in groundwater polluted with chlorinated ethenes. Nano iron is oxidized and electrons are produced. These electrons dechlorinates chlorinated compounds to non chlorinated ones. The results of a pilot test proved fitness for use on the site. After the first round of nano iron injection groundwater quality improved but later the rebounding appeared. Due to presence of free phase in the aquifer and chlorinated alkanes in groundwater even second round of nano iron injection probably would not achieve remediation goals and further remediation will be needed in future.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis RNDr. Ivana Halamová 1.59 MB
Download Attachment to the thesis RNDr. Ivana Halamová 11.15 MB
Download Abstract in czech RNDr. Ivana Halamová 141 kB
Download Abstract in english RNDr. Ivana Halamová 140 kB
Download Opponent's review RNDr. Josef Datel, Ph.D. 233 kB
Download Defence's report prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. 81 kB