velikost textu

Vývoj konceptu ekologické stopy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj konceptu ekologické stopy
Název v angličtině:
Development of concept of ecological footprint
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Vrbová
Vedoucí:
prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Konzultant:
prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc.
Id práce:
99426
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
celková produkce ekosystémů, ekologická stopa, fotosystéza, koncept ekologické stopy, primární produkce, služby ekosystémů
Klíčová slova v angličtině:
ecological footprint, ecological footprint concept, ecosystem services, overall ecosystem production, photosynthesis, primary production
Abstrakt:
Ekologická stopa je indikátor, který měří velikost bioproduktivní země, potřebné pro zajištění zdrojů a likvidaci odpadů populace při používání stávajících technologií. Je to významný ukazatel udržitelnosti konání lidské populace na planetě. V dnešní době nastávajícího nedostatku řady surovin, je toto téma velice aktuální. Biomasu, kterou využíváme pro své zdroje, vytváří rostliny. Jejich funkce nejen ve fungování ekosystémů, ale i v konceptu ekologické stopy je nezastupitelná. Jednotlivé vegetační porosty se liší svým příspěvkem k celkové produkci ekosystémů, což má následně vliv na výpočet ekologické stopy. Proto se práce zabývá kromě samotného konceptu ekologické stopy i službami ekosystémů a zejména těmi, které poskytují rostliny. Cílem předkládané práce je shromáždit v současnosti dostupné informace o vývoji konceptu ekologické stopy, zjistit, co předcházelo jeho vzniku a zaměřit se na funkci rostlin ve fungování ekosystémů, která podmiňuje výpočet ekologické stopy. Vývoj konceptu ekologické stopy a obecná historie ekologického myšlení je shrnuta v kapitole 1. Kapitola 2 se zabývá službami ekosystémů, jejich ohodnocením a významnou rolí, kterou v nich hrají rostliny. Samotný výpočet ekologické stopy je podrobně popsán v kapitole 3. Jak se liší hodnoty vytovřené biomasy a jejich vliv na výpočet ekologické stopy je ukázáno v kapitole 4. Na závěr je diskutováno téma trvale udržitelného rozvoje, jelikož koncept ekologické stopy s tímto procesem úzce souvisí, zejména v otázce dlouhodobých efektů rozhodnutí lidské populace. Význam rostlin je v konceptu ekologické stopy nezastupitelný a je potřeba dále studovat fyziologii a funkci rostlin v ekosystémech, obzvláště v současné době klimatických změn, abychom mohli lépe zhodnotit a využít to, co nám poskytují.
Abstract v angličtině:
The ecological footprint is an indicator that measures the size of the bioproductive land needed to provide resources and disposal of waste from existing technologies.It´s an important sign of the sustainability of the population on Earth.As we are currently facing an impending lack of many natural resources,this is an important issue.The biomass we use is created by plants,which play a critical role not only in functioning of the ecosystems,but in the concept of the ecological footprint.Individual types of vegetation differ in their relative contribution the overall ecosystems production and consequently to the calculation of the ecological footprint of various lands.For this reason this work is concerned not only with the concept of the ecological footprint, but also with the services that plants provide.The objective of this work is to compile the current information on the evolution of the concept of the ecological footprint,what preceded its creation,and to focus on the important role of plants in the functioning of ecosystems,allowing for the calculation of the ecological footprint.The evolution of the concept of the ecological footprint is covered in Chapter 1.Chapter 2 deals with ecosystem services,their rating,and the critical role that plants play in them.The calculation of the ecological footprint is detailed in Chapter 3.How amounts of created biomass differ and what influence they have on the calculation of the ecological footprint is discussed in Chapter 4.The conclusion discusses sustainable development,as this concept is closely linked with the ecological footprint,especially in relation to the long-term consequences of the decisions made by the human population.The importance of plants in the concept of the ecological footprint is irreplaceable and it´s necessary to further study the physiology and function of plants in ecosystems, particularly in the current era of climate change, so that we may better evaluate and utilize what plants can provide.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Vrbová 828 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Vrbová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Vrbová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. 35 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 21 kB