text size

Účinek parciálních agonistů 5HT1A receptorů na kognitivní funkce v animálním modelu schizofrenii podobného chování

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Účinek parciálních agonistů 5HT1A receptorů na kognitivní funkce v animálním modelu schizofrenii podobného chování
Titile (in english):
The effect of partial agonist of serotonin-1A receptor on cognitive functions in animal model of schizophrenia
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Mgr. Eliška Antošová
Supervisor:
RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Petr Telenský, Ph.D.
Consultant:
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Thesis Id:
99389
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Physiology (31-152)
Study programm:
Biology (B1501)
Study branch:
Biology (BBI)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
08/09/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
5HT1A receptor, schizofrenii podobné chování, kognitivní funkce, animální model
Keywords:
5HT1A receptor, schizophrenia like behavior, cognitive functions, animal model
Abstract (in czech):
Serotonin je neurotransmiter podílející se na regulaci mnoha fyziologických funkcí. Hlavní serotoninergní neurony se vyskytují v rafeálních jádrech mozkového kmene. Rafeální jádra inervují mnoho oblastí mozku včetně mozkové kůry a hipokampu. Tyto struktury jsou důležité pro řízení vyšších kognitivních funkcí. 5HT1A receptor je jedním z mnoha podtypů serotoninových receptorů a jeho aktivací dochází k inhibici vzniku akčních potenciálů. 5HT1A receptor je exprimován presynapticky jako autoreceptor v rafeálních jádrech. Aktivací 5HT1A autoreceptorů dochází ke sníženému výdeji serotoninu v cílových strukturách. Tato klíčová pozice mu tak umožňuje regulovat hladinu serotoninu v mozku. 5HT1A receptor se také vyskytuje postsynapticky jako heteroreceptor v hipokampu a mozkové kůře, kde ovlivňuje výlev mnoha dalších neurotransmiterů. Experimentální studie naznačují, že ovlivněním funkce 5HT1A receptoru může dojít ke zlepšení řady neuropsychiatrických onemocnění například schizofrenie, úzkosti a deprese, a také ke zmírnění kognitivního deficitu. Předpokládá se, že aktivace 5HT1A autoreceptorů a inhibice 5HT1A heteroreceptorů může vést k pozitivnímu ovlivnění kognitivních schopností. Zdá se, že presynaptické 5HT1A autoreceptory jsou citlivější k farmakologickému ovlivnění než postsynaptické 5HT1A heteroreceptory. Proto by v této léčbě mohli být úspěšní parciální agonisté 5HT1A receptoru, neboť vzhledem k jejich vlastnostem zřejmě dokáží stimulovat funkci presynaptických 5HT1A autoreceptorů a zároveň působí inhibičně na postsynaptické 5HT1A hetororeceptory. Cílem této práce je poukázat na odlišné vlastnosti 5HT1A autoreceptorů a 5HT1A heteroreceptorů v kontextu jejich farmakologického ovlivnění a s tím související potenciální roli parciálních agonistů 5HT1A receptoru v léčbě schizofrenie, deprese, úzkosti a kognitivního deficitu.
Abstract:
Serotoin is a neurotransmitter participating in regulation of many physiologic fuctions. Main serotogenous neurons can be found in nukleus raphe of the brain stem. Nucleus raphe inervates many areas of the brain including the cerebal cortex and hipocampus. These structures are important for controling of higher cognitive functions. 5HT1A receptor is one of many subtypes of serotonin receptors and its activation inhibits iniciating of the action potencials. 5HT1A receptor is expressed presynapticaly as an autorecpetor in nucleus raphe. Activation of 5HT1A receptors decreased the output of the serotonin in the target structures. This key position enables to regulate the serotonin level in the brain. 5HT1A receptor can be found also postsynapticaly as an heteroreceptor in the hippocampus and in the brain cortex, where it affects the output of many other neurotransmitters. Experimental studies indicate that affecting of the 5HT1A function can improve many neuropsychiatric disorders such as schizophrenia, anxiety, depresion and it can also moderate the congitive deficit. It is supposed that the activation of 5HT1A autoreceptors and the inhibition of 5HT1A heteroreceptors can positively affect the cognigtive abilities. It seems that 5TH1A autoreceptors are more sensible for pharmacologic influence. Thus in these treatment could be the parcial agonsits of 5HT1A receptor succesful since – because of their charasteristic – they probably can stimulate the presynaptic 5HT1A receptors function and inhibit the 5HT1A postsynaptic receptors function as well. The aim of this thesis is to highlight the different charactrerictics of the 5HT1A autoreceptors and 5HT1A heteroreceptors in the context of their pharmacological affection and related potential role of the partial agonists of 5HT1A receptor in the treatment of schizophrenia, anxiety, depression and cognitive deficit.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Eliška Antošová 634 kB
Download Abstract in czech Mgr. Eliška Antošová 42 kB
Download Abstract in english Mgr. Eliška Antošová 42 kB
Download Supervisor's review RNDr. Karel Valeš, Ph.D. 100 kB
Download Opponent's review Mgr. Petr Telenský, Ph.D. 127 kB
Download Defence's report 418 kB