velikost textu

Synsedimentární deformační struktury a jejich vztah k paleoseismicitě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Synsedimentární deformační struktury a jejich vztah k paleoseismicitě
Název v angličtině:
Soft-sediment deformation structures and their relation to palaeoseismicity
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Roland Nádaskay
Vedoucí:
RNDr. David Uličný, CSc.
Oponent:
Doc. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
Id práce:
99381
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Geologie (BGEOL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova v angličtině:
soft-sediment deformation, palaeoseismicity, Most Basin
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce je zaměřena na deformační struktury v nezpevněných sedimentech, označovaných jako synsedimentární deformační struktury (SSDS). Teoretická část práce se zabývá jejich obecnou charakteristikou a charakteristikou procesů, které jejich vznik řídily. Mezi tyto procesy patří zejména fluidizace a likvefakce. Dále jsou diskutovány příčiny vzniku SSDS, které lze rozdělit na seismické a neseismické. Vznik SSDS v mnoha případech spojován s působením seismicity, proto se tato práce dále zabývá i charakteristikou širší skupiny deformačních struktur, označovaných jako „seismity“. Analyzovány jsou i vztahy mezi SSDS a seismity a principy jejich vzájemného odlišení. Na teoretickou část navazuje praktická část, shrnující výsledky terénního výzkumu v mostecké pánvi. Cílem praktické části je rozbor SSDS v bílinské deltě a posouzení, zda jsou seismogenní nebo neseismogenní. V případe seismogenních SSDS je za určitých okolností možná rekonstrukce paleoseismicity v dané oblasti.
Abstract v angličtině:
Abstract This work is focused on soft-sediment deformation structures, often called synsedimentary deformation structures (SSDS). Theoretical part of the work consists of description of these structures and processes of their genesis. The main processes which lead to the formation of SSDS are fluidization and liquefaction. Furthermore we discuss the role of trigger processes, which can be divided to seismic and non-seismic. In many cases, the formation of SSDS is connected with seismicity, so the important topic is description of the wider group of deformation structures called “seismites”. In this part, the relation between SSDS and seismites and the principles of their distinction are also discussed. Second part of the thesis contains results of field work in the area of Most Basin. The aim of the field work is to analyze SSDS within the sediments of Bílina Delta and consider they are seismogenic or non-seismogenic. In case of seismogenic SSDS, there is a possibility for palaeoseismic reconstruction in the certain area.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Roland Nádaskay 8.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Roland Nádaskay 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Roland Nádaskay 37 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. David Uličný, CSc. 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Mgr. Ondřej Bábek, Dr. 132 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. 81 kB