velikost textu

Vliv věku a podmínek odchovu ryby na šanci přežití v přírodě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv věku a podmínek odchovu ryby na šanci přežití v přírodě
Název v angličtině:
Influence of age and rearing conditions of a fish on the chance to survive in the wild
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Roman Lyach
Vedoucí:
Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Martin Čech, Ph.D.
Id práce:
99360
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
přežití, chované ryby, vysazování, suché krmivo, rybí potrava
Klíčová slova v angličtině:
survival, reared fish, stocking, pellet food, minnows
Abstrakt:
Abstrakt Úkolem práce je zjistit a shrnout vliv všech nejdůležitějších biotických a abiotických faktorů na přežití uměle odchovaných ryb v přírodě. Práce zahrnuje nejčastěji vysazované a rybářsky nejoblíbenější druhy dravých ryb, u kterých se sleduje převážně úspěšnost, rychlost růstu a mortalita. Jedná se o druhy Sander lucioperca (candát obecný), Salmo trutta (pstruh obecný), Micropterus salmoides (okounek pstruhový), Esox lucius (štika obecná), Esox masquinongy a hybrid druhů Esox lucius a Esox masquinongy, zvaný tiger muskellunge. Schopnost přežít se zvyšuje s rostoucí velikostí vysazené ryby, díky schopnosti lépe odolat predačnímu tlaku. Záleží také na způsobu odchování, protože ryby, krmené suchým krmivem, vykazují vyšší úmrtnost z důvodu predace a případně i zhoršenou schopnost lovit, ačkoli konzumují potravu o stejném složení jako jedinci, kteří byli krmeni živými rybami. Na mortalitu má vliv také teplotní rozdíl vody mezi chovnou lokalitou a volnou přírodou. Ten je významný hlavně v případě, kdy teplota vody v nové lokaci převyšuje o více než 10 °C teplotu vody chovného rybníku nebo sádek. Jedinci, kteří se geneticky liší od místní populace, mají horší schopnost přizpůsobit se a mohou geneticky degradovat místí populaci. Při nedostatku oblíbené kořisti se zpomalí růst ryb. Úspěšnost přežití závisí také na dalších faktorech, jako např. stres při manipulaci s rybami, který může vést k vyšší mortalitě, externí či interní způsob odchovu, kdy externě chované ryby vykazují lepší schopnost přizpůsobit se životu ve volné vodě. Práce obsahuje sumarizaci vlivu těchto faktorů na přežití ryb v přírodě a malé doporučení pro chov.
Abstract v angličtině:
Abstract The task of this thesis is to summarize all the most important biotic and abiotic factors that can influence chances of reared fish to survive in the wild. It contains some of the most frequently reared and popular fishes, such as Sander lucioperca (pike perch), Samo trutta (trout), Micropterus salmoides (largemouth bass), Esox lucius (northern pike), Esox masquinongy (muskellunge) and the hybrid of northern pike and muskellunge, the tiger muskellunge. Mainly the factors such as success, survival, rate of growth and mortality have been studied. Survival increases with the size of the fish because of the fact that larger fish can easily avoid predation. Pellet-reared fish show higher mortality than minnow-reared fish because of the loss due to predation and also slightly worse ability to catch living prey and obtain food, even though their diet contains similar species. Temperature can also affect the mortality of the stocked fish, mainly when the temperature difference between the rearing pond or hatchery and the new environment exceeds 10 °C, which brings loss of majority of the stocked fish. It has been revealed that genetics is very important during the process of stocking, while fish from the local population show better abilities to adapt to the environment than those from other geographic locations. Populations from different locations can also compromise the genetic integrity because of the possibly different physiological characteristics. Lack of preferable prey may reduce the growth rate of the fish. Survival also depends on other factors, such as handling and manipulation stress, which can lead to higher mortality, and the fact that extensively reared fish show better abilities to adapt to their new habitat than intensively reared ones. This thesis summarizes influences of these factors on the survival of the fish and adds a small recommendation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Roman Lyach 522 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Roman Lyach 235 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Roman Lyach 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Roman Lyach 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Martin Čech, Ph.D. 169 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. 81 kB