velikost textu

Oborové čtení ve výuce zeměpisu: přístupy učitelů v širším kontextu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Oborové čtení ve výuce zeměpisu: přístupy učitelů v širším kontextu
Název v angličtině:
Reading in geographical teaching: teacher´s approach in a wider context
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michala Kafková, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Konzultant:
PhDr. Hana Košťálová
Id práce:
99359
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Obecné otázky geografie (P1315)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
oborové čtení, oborová gramotnost, potenciál textu, náročnost textu, přístup učitele, profesní vědění, vidění a jednání, přesvědčení učitele, profesní učení, zakotvená teorie
Klíčová slova v angličtině:
reading in disciplines, disciplinary literacy, text complexity, teacher´s attitude, professional knowing, vision and action, teacher´s belief, professional learning, grounded theory
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce je zaměřena na problematiku oborového čtení v Česku, kterou prozkoumává prostřednictvím přístupů učitelů zeměpisu. Teoretická východiska disertační práce diskutují klíčové pojmy (oborové čtení, přístup učitele, text a jeho náročnost) a vsazují zkoumanou problematiku do širších souvislostí profesního učení učitelů. Výzkum realizovaný v rámci disertační práce čerpá z dotazníkového šetření; k analýze dat používá metodu zakotvené teorie. Výzkum je členěný na dvě části, první výzkum se snaží odhalit ve výpovědích učitelů, jakým způsobem přistupují k zařazování oborového čtení do výuky zeměpisu, jaké faktory jim v implementaci oborového čtení brání a jaké pomáhají. Druhý výzkum je zaměřen na odhalení hledisek, která učitelé zeměpisu používají pro hodnocení náročnosti textů využitelných ve výuce zeměpisu. S oporou o paradigmatický model byla vytvořena typologie přístupů učitelů zeměpisu k oborovému čtení. Výsledné typy jsou čtyři a odrážejí rozdílné podoby dvou kategorií typologie. Typologie vychází jednak ze způsobu, jak učitel propojuje čtení s dosahováním zeměpisných cílů, a dále charakteru činností žáků definovaných úrovní myšlenkových operací a četností aktivního zapojení žáků do procesu učení. Proces implementace oborového čtení je ovlivněn řadou faktorů, které mohou nabývat podporující i limitující podoby. Učitelé využívají k hodnocení náročnosti textů dvě hlediska kvantitativní povahy a čtyři kvalitativní. Neznamená to však, že by je v souhrnu používali všichni učitelé. Jejich pozornost jev výběrová. Výzkumem bylo zjištěno, že někteří učitelé zvažují i širší souvislosti výběru a hodnocení náročnosti textů (např. osobnost žáka). Tato skutečnost, spolu se zahrnutím (ne)využití hledisek kvantitativních a kvalitativních, umožnila odhalit čtyři rozdílné strategie jednání učitelů. Výzkum přinesl další výzkumná zjištění přesahující zvolené výzkumné otázky. Ukazuje se, že přístup učitele k oborovému čtení zrcadlí preference v jeho obecné koncepci vyučování. Je možné, že čtení je nástrojem umožňujícím tuto koncepci proměňovat. Dále se zdá, že ve formování přístupu učitele k oborovému čtení hraje významnou roli jeho přesvědčení (a zdroj jeho přesvědčení) a úroveň jeho profesního vědění, a to nejen v oblasti oborového čtení. Ve vazbě na hodnocení náročnosti textů odpovědi učitelů naznačují, že jejich přístup nemusí být úzce spojen jen se samotným hodnocením náročnosti, ale i s ohledáváním možností textu jako takového, či požadavků, které učitelé na text kladou. Širšímu přemýšlení nad možnostmi textů napomáhá nástroj didaktického potenciálu textu, který je v rámci výzkumné části rozvinut o geografická specifika. Klíčová slova: oborové čtení, oborová gramotnost, potenciál textu, náročnost textu přístup učitele, profesní vědění, vidění a jednání, přesvědčení učitele, profesní učení, zakotvená teorie
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation is focused on the issue of disciplinary reading in the Czech Republic, which is explored through the approaches of geography teachers. The theoretical basis of the dissertation discuss the key concepts (disciplinary reading, teacher's approach, text and its difficulty) and put the studied issue into the broader context of teacher's professional learning. The research carried out within the dissertation draws on the questionnaire survey; uses the grounded theory method to analyze data. The research is divided into two parts, the first research tries to reveal in the teachers' statements how they approach the inclusion of the disciplinary reading in geography teaching, what factors prevent them from implementing the disciplinary reading and what they help. The second research is aimed at revealing the perspectives used by geography teachers to assess the difficulty of texts useful in geography teaching. Based on a paradigmatic model, a typology of geography teachers' approaches to disciplinary reading was developed. The resulting types are four and reflect different forms of the two typology categories. Typology is based on how the teacher links reading with the achievement of geographic goals, as well as the character of pupils' activities defined by levels of thought operations and the frequency of active involvement of pupils in the learning process. The process of implementing the disciplinary reading is influenced by a number of factors that can take on both supporting and limiting forms. Teachers use two quantitative and four qualitative aspects to assess the complexity of texts. However, this does not mean that all teachers use them in summary. Their attention is selective phenomenon. Research has found that some teachers consider the broader context of selecting and evaluating the difficulty of texts (eg pupil's personality). This fact, together with the inclusion of (un) exploitation of quantitative and qualitative aspects, has allowed to reveal four different strategies of teacher behavior. Research has brought further research findings beyond the research questions chosen. It turns out that the teacher's approach to disciplinary reading reflects the preferences in his general concept of teaching. It is possible that reading is a tool for transforming this concept. Furthermore, it seems that his beliefs (and the source of his beliefs) and the level of his professional knowledge play an important role in shaping the teacher's approach to disciplinary reading, and not only in the field of disciplinary reading. In relation to the evaluation of the intensity of the texts, the teachers' answers suggest that their approach may not only be closely linked to the evaluation of difficulty itself, but also to the examination of the possibilities of the text as such or the requirements that teachers put on the text. Wider thinking about the possibilities of texts is assisted by the tool of didactic potential of the text, which is developed within the research part by geographical specifics. Keywords: reading in disciplines, disciplinary literacy, text complexity, teacher´s attitude, professional knowing, vision and action, teacher´s beliefs, professional learning, grounded theory
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michala Kafková, Ph.D. 2.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michala Kafková, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michala Kafková, Ph.D. 100 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Michala Kafková, Ph.D. 173 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. 210 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.13 MB