velikost textu

Potravní preference suchozemských plžů v říčních nivách postižených invazivními rostlinami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Potravní preference suchozemských plžů v říčních nivách postižených invazivními rostlinami
Název v angličtině:
Food preferences of land snails in a river flood-plain invoved with invasive plants
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Štěpánka Podroužková
Vedoucí:
RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Oponent:
Ing. Tomáš Čejka, Ph.D.
Konzultant:
prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc.
Id práce:
99348
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mollusca, Gastropoda, Succinea putris, Urticicola umbrosus, potravní preference, invazivní rostliny
Klíčová slova v angličtině:
Mollusca, Gastropoda, Succinea putris, Urticicola umbrosus, food preferences, invasive plants
Abstrakt:
Na dvou běžných druzích plžů z oblastí říčních niv byl studován potravní vztah k pěti nejrozšířenějším invazivním rostlinám z tohoto prostředí: Impatiens glandulifera, Helianthus tuberosus, Fallopia japonica, F. sachalinensis a F.x bohemica a k rostlině tvořící zde původní porosty – Urtica dioica. Pomocí tří odlišných metodických přístupů jsem se snažila dokázat, zda jsou tyto rostliny pro plže Succinea putris a Urticicola umbrosus zdrojem potravy či nikoliv. Zjistila jsem, že z histologických řezů živnou rostlinu nelze identifikovat. Pro analýzu trusu neposkytují některé druhy rostlin dostatečně charakteristické struktury, bezpečně lze v trusu identifikovat H. tuberosus a U. dioica na základě trichomů. Podle výsledků laboratorních testů je pro výběr potravy plžů zásadní, o jakou rostlinu se jedná a zda je v čerstvém stavu, či přemrzlá. U. umbrosus zkonzumovala oproti S. putris méně rostlin v čerstvém stavu. Po přemrznutí se míra konzumace u obou druhů značně zvýšila. Nejpreferovanějšími druhy jsou U. dioica a H. tuberosus. I. glandulifera je konzumována pouze po přemrznutí, křídlatky jsou odmítány čerstvé i přemrzlé.
Abstract v angličtině:
Food preferences to five most widespread invasive plant species from river floodplains: Impatiens glandulifera, Helianthus tuberosus, Fallopia japonica, F. sachalinensis a F.x bohemica and one native species – U. dioica were studied on two common land snail species. Using three different methods I tried to recognize, whether or not these plants serve as a food source to Succinea putris and Urticicola umbrosus. From histological sectionsit was impossible to identify the plants. The majority of plants don`t provide structures usable for identification of plant in the snail maces. I was able to identify only H. tuberosus and U. dioica undoubtedly, thanks to trichomes. According to the results of laboratory tests, the most important factors for snails food preferences are plant species and the condition of plant material. U. umbrosus consumed much less fresh material than S. putris. Consumption of frozen leaves became larger for both species. The most preffered plant species were U. dioica and H. tuberosus. Only frozen I. glandulifera was consumed. Fallopia spp. were rejected both, fresh or frozen.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Štěpánka Podroužková 2.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Štěpánka Podroužková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Štěpánka Podroužková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. 857 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Tomáš Čejka, Ph.D. 1.23 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 717 kB