velikost textu

Interpretace paleoprostředí spodnomiocénních jezerních jílů cyprisového souvrství sokolovské pánve na základě studia prvkových geochemických proxy ve vrtu Jp-585

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interpretace paleoprostředí spodnomiocénních jezerních jílů cyprisového souvrství sokolovské pánve na základě studia prvkových geochemických proxy ve vrtu Jp-585
Název v angličtině:
Paleoenvironmental interpretation of elemental geochemical proxies of the borehole Jp 585: Lower Miocene lacustrine offshore clays of Cypris Formation, Sokolov Basin
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alice Erlebachová
Vedoucí:
Mgr. Karel Martínek, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D.
Id práce:
99320
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Hospodaření s přírodními zdroji (HPZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
paleoklimatologie, jezerní sedimenty, spodní miocén
Klíčová slova v angličtině:
paleoclimatology, lacustrine sediments, lower miocene
Abstrakt:
Tato práce prezentuje geochemickou studii spodnomiocénních jezerních sedimentů cyprisového souvrství sokolovské pánve. Zjišťuje se v ní, jsou-li základní geochemická proxy aplikovatelná na interpretaci 94 m mocného litologicky monotónního sledu jezerních jílových sedimentů ve vrtu Jp 585. Geochemická proxy data se ukázala být poměrně dobrým záznamem vývoje zdrojových oblastí sedimentů a klimatických změn ve spodním miocénu. S pomocí analýzy XRF je dobře znát např. pokles obsahu siliciklastik ve prospěch autigenního SiO2 , karbonátů a dalších autigenních minerálů ve svrchní části profilu. Analýza CEC potom ukazuje velmi rychlé změny v obsahu expandabilních jílových minerálů, přičemž nejmarkantnější „skok“ je kolem 40. metru hloubky. Kombinace XRF a CEC nakonec umožnila navrhnout 4 dílčí chemostratigrafické jednotky. Hranice mezi některými z nich jsou poměrně ostré, což zřejmě znamená podstatné změny ve vývoji jezera. Ty jsou předběžně interpretovány jako klimatické změny.
Abstract v angličtině:
This thesis presents geochemical study of the Lower Miocene lacustrine offshore clays of the Cypris Formation in the Sokolov Basin of the Eger Graben aimed at paleoenvironmental reconstruction. The applicability of elemental geochemistry proxies in the interpretation of 94 m thick lithologically monotonous, offshore lacustrine clay succession of the well core Jp 585 is tested. Geochemical proxy data seems to be a good indicator of changes in source areas ,erosion rates and climate. XRF analysis shows for example decrease of detrital input and the increase in amount of authigenic silica and carbonates upwards in the section. The results of CEC analysis point to a rapid variations of expandable clay minerals content. Marked increase of CEC is at 40 m depth. Combination of XRF and CEC enabled suggesting of four chemostratigraphical units. Their boundaries are often sharp, pointing to rapid changes in lake metabolism. These changes are preliminary interpreted as climate changes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alice Erlebachová 1.07 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Alice Erlebachová 151 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alice Erlebachová 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alice Erlebachová 46 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Karel Martínek, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 406 kB